Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Förändringen berör hundratusentals människors arbete och servicen för alla medborgare. Förändringarna gäller även finansieringen, styrningen och beskattningen av social- och hälsovården. Målet är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2020.

Ny förvaltningsmodell för social- och hälsovården
I landet inrättas 18 självstyrande områden (landskap), som ordnar social- och hälsotjänsterna inom området. Till landskap samlas förutom social- och hälsovården även andra uppgifter. Den statliga styrningen ska förstärkas. Ansvaret för att ordna social- och hälsotjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till de självstyrande områdena 1.1.2020.

Regeringen ökar serviceutbudet inom produktionen av offentlig social- och hälsovård. Det självstyrande området producerar de behövliga social- och hälsotjänsterna själv eller tillsammans med andra självstyrande områden eller kan anlita privata eller tredje sektorns tjänster. De självstyrande områdenas egen produktion leds av expertchefer separerade från beslutsfattandet som gäller ordnandet av social- och hälsotjänster.
Kommuner och samkommuner kommer inte längre att organisera eller finansiera social- och hälsotjänster. Social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna och samkommunerna överförs till de självstyrande områdena. Mer än 200 000 arbetstagare berörs av överflyttningen i reformen.

I fortsättningen finns det 12 sjukhus med enheter som tillhandahåller omfattande jour dygnet runt. Övriga nuvarande centralsjukhus erbjuder en mer begränsad jourverksamhet och tillhandahåller specialiserade tjänster. På det sättet finns det tillgång till jourhjälp dygnet runt också i framtiden i olika delar av landet. 
Genom kompatibla informationssystem skapas förutsättningar för samarbete mellan och en effektiv verksamhet inom de självstyrande områdena. Dessutom inrättas en riksomfattande enhet för gemensam upphandling som ägs av de självstyrande områdena och gemensamma riksomfattande stödtjänster.