Talterapi är medicinsk (re)habilitering, som innehåller:
- undersökningar
- planering och anordning av (re)habilitering
- individuell och/eller gruppterapi
- handledning och konsultation för föräldrar, anhöriga och näromgivning
- planering och handledning kring alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder
- utreda behovet av kommunikationshjälpmedel samt handledning kring dessa

Till talterapin hör att utreda och (re)habilitera svårigheter inom följande delområden:
- tal
- språk
- kommunikation
- röst
- läs- och skrivfärdigheter
- ätande och sväljande
- oralmotorik

 

Talterapi ges av en legitimerad talterapeut. Till talterapeutens arbete hör förebyggande av kommunikationssvårigheter, t.ex. genom att dela med sig information om barnets språkutveckling till dagvårds- och rådgivningspersonal. Talterapeuterna undersöker och (re)habiliterar störningar i tal, språk, kommunikation, röst samt sväljning. Målsättningen med talterapi är att förbättra klientens vardagliga funktions- och kommunikationsförmåga hemma, i daghemmet, i skolan och i arbetslivet.

På basis av undersökningen planeras vid behov individuell talterapi som uppföljningsbesök eller talterapiperioder. Föräldrarna får råd för hur de kan stöda barnets språkliga färdigheter i vardagliga situationer i hemmet. Föräldrarna handleds även att utföra individuellt planerade övningar med barnen. Talterapeuten samarbetar också med t.ex. dagvårdspersonal och andra yrkesgrupper som t.ex. psykologer och ergoterapeuter.
Talterapeuten bedömer även behovet av metoder som stöder och kompletterar tal (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) samt provar ut kommunikationshjälpmedel och hjälper klienten att använda dem.

Hur söker man sig till talterapi? 
Till talterapin kommer man oftast via rådgivningen, läkare eller dagvården. Klienten eller föräldrarna kan även kontakta talterapeuten direkt.

 

Barnets tidiga språkutveckling