Registerbeskrivningarna för Rasborgs stad presenteras på denna webbplats. 

Varje enhet och avdelning ansvarar för riktigheten i sina egna registerbeskrivningar.


Sektorn för koncerntjänster

Kontaktregister för Raseborgs stad

Presstjänstens adressregister

Registerbeskrivning, personalprogram

Kulturbyråns kameraövervakning

Kulturbyråns kundregister

Registerbeskrivning, förtroendevalda och Kommunoffice

Registerbeskrivning, kungörelser (kommunens anslagstavla)

Registerbeskrivning, valnämnder och valbestyrelser

Registerbeskrivning, bindningar

Registerbeskrivning, förtjänsttecken

Registerbeskrivning, avtal och köpebrev


 

Bildningssektorn

AURA -klientdatasystemet för skolkuratorer

pdf Registerbeskrivning Pro Consona småbarnspedagogik

Pro Consona dagvård, Mukana mobiltelefontjänst

Registerbeskrivning Titania dagvård

Lukasbibliotekens kundregister

Musikinstitutets Opus oppilashallinto-program

Musikinstitutets instrumentregister instrument och noter

SOFIE REFLEX, katalogiseringsprogram (Västra Nylands landskapsmuseum)

Västra Nylands landskapsmuseums aktuella inbjudningslistor till vernissage


 

Social- och hälsovårdssektorn

Västra Nylands Invandrartjänsts kundregister över invandrare

Register över social- och hälsovårdssektorns hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsnämnden Barnskyddets klientregister

Övervakningregister över barn som är placerade inom kommunens område

Register över barnskyddsanmälningar

Utkomstödets klientregister

Adoptionsregister

Klientregister över faderskapsutredning

Klientregister för vårdnad av barn och umgängesrätt

Klientregister över underhåll av barn

Klientregister för handikappservice


 

Tekniska sektorn

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Register över bostadssökande

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Register över elstolpar för motorvärme på Ekåsenområdet

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Personalregister, kosthåll

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Register över hyressäkerheten

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Kundregister över hyresgäster

Utrymmesförvaltningsavdelningen: Personalbilaga i budget

Raseborgs Vattens kundregister för vattenfakturering, Vesikanta

Raseborgs Vattens kundregister för lagerhantering, Sonet