Raseborgs seniorrådgivning inledde sin verksamhet i februari. Tjänsten erbjuder de äldre och deras närstående personlig rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa samt välfärd. Tjänsten som är avsedd för ortsbor är gratis förutom minnesrådgivningsverksamheten.

Den nya serviceformen som utgår ifrån äldreomsorgslagen har som mål att stöda den egna funktionsförmågan hos den äldre och samtidigt bidra till ett självständigt boende. Rådgivningens tjänster fungerar enligt principen om lågtröskelverksamhet. De är med andra ord lätta att nå.

- Klienterna kan träffa stadens personal på mottagningarna, i sitt hem eller också på boendeenheter. Seniorrådgivningen har verksamhetspunkter på Karis hälsostation, på Mariabacken i Pojoområdet samt på Hagahemmet i Ekenäsområdet. Mottagningar arrangeras vid behov också i andra stadsdelar, berättar Kirsi Ala-Jaakkola som är chef för omsorgstjänster vid Raseborgs stad.

Enligt Ala-Jaakkola är seniorrådgivningsverksamheten i Raseborg ett komplement till stadens nuvarande serviceutbud.
- Fokus finns på personens individuella resurser och att stöda den äldres möjligheter att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Detta är i samma led med nationella målsättningar för servicestrukturen inom äldreomsorgen. Motsvarande målsättningar kan sökas i Raseborgs stads strategi för åren 2014-2017 där man siktar på att inom omsorgstjänsterna förskjuta tyngdpunkten mot öppen vård. Därtill uppmuntrar strategin också stadens invånare att ta ansvar för sin egen och sina anhörigas hälsa och välbefinnande, tillägger chefen för omsorgstjänster.

Seniorrådgivningen erbjuder bl.a. följande tjänster:
-Handledning och rådgivning i sociala frågor
-Stöd för närståendevård
-Förebyggande hembesök för 75 år fyllda
-Kartläggande hembesök
-Minnesrådgivning
-Allmän hälsorådgivning
-Kartläggning av helhetssituationen inför läkarbesök
-Rehabilitering och stödtjänster för frontveteraner och krigsinvalider.

Seniorrådgivningens öppna infopunkter betjänar enligt följande:
Tisdagar kl. 8-10 på Karis hälsostation, Bulevarden 21, 2:a våningen.
Tidsbeställning via socialhandledaren Johanna Koprander, tfn 019 289 3308, eller minnesskötaren Christel Roth, tfn 019 289 3328.

Onsdagar kl. 8-10 på Hagahemmet i Ekenäsområdet, Ekgränd 2, 1:a våningen.
Tidsbeställning via hälsovårdaren Camilla Stenström, tfn 019 289 2222.

Torsdagar kl. 8-10 på Mariabackens servicecentral i Pojoområdet, Mariavägen 18. Mottagning varannan vecka (ojämna veckor). Tidsbeställning via hälsovårdaren Cecilia Blomfelt, tfn 019 289 3395.

Tilläggsinformation ges av:
Kirsi Ala-Jaakkola, chef för omsorgstjänster, Raseborgs stad, tfn 019 289 2220
Se även stadens broschyr om seniorrådgivning på adressen www.raseborg.fi > Social- och hälsovård > Aktuellt.