På Raseborgs stads uppdrag har FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (FCG planering och teknik Ab) undersökt jordmånen på planändringsområden i Billnäs bruk. Metaller, oljekolväten och polyaromatiska föreningar (PAH) har undersökts. Jordprover har tagits på cirka 60 platser och främst på sådana områden som använts i industriellt syfte och områden med fyllnadsjord invid Svartåns strand. Största delen av de undersökta områdena är jämförbara med naturtillstånd.

Undersökningen är en fortsättning på tidigare markundersökningar.
─ Den här typen av undersökningar är nödvändiga i situationer där användningsändamålet för gamla industriområden ändras t.ex. för boende eller rekreation, säger Jan Gröndahl, Raseborgs stads tekniska direktör.

I rapporten konstaterar FCG att ungefär 70 procent av de undersökta platserna är naturområden eller områden som är helt rena. Förhöjda metallhalter förekommer i omkring en tredjedel av de områden som rapporten täcker. På två platser översteg blyhalten gränsen för farligt avfall.    

Metallhalterna som upptäckts har funnits i jordmånen redan i tiotals om inte hundratals år. Lösliga metaller har tidigare förflyttats med dagvattnet och översvämningar i ån till ytvatten och sediment. FCG:s bedömning är att de förhöjda metallhalterna i huvudsak inte längre förorsakar en betydande förflyttningsrisk eller utgör ett hot mot naturen i Svartån. Ifall man bygger och gräver i närheten av dessa områden kan skadliga ämnen spridas till ån, men effekterna bedöms som småskaliga.

Övriga analyser som utförts är mätningar av oljekolväten och polyaromatiska föreningar. Undersökningen visar på några förhöjda värden, men inga spår av lätta, flyktiga kolväten har hittats. Föroreningarna på området är avgränsade och marken används i dag främst i industriellt syfte. Enligt riskanalysen förorsakar de oljeförorenade jordlagren inte några hälsorisker för områdets arbetsplatsanvändning. Dessutom är riskerna små att oljan förflyttar sig eller förstör kvaliteten på grundvatten eller ytvatten.     

I rapporten ingår också en analys av skadliga ämnen i industribyggnadernas betongkonstruktioner. För Stora smedjans del och östra sidans byggnader noterades förhöjda oljehalter i betongkonstruktionerna i golvet.

Rapporten innehåller likaså förslag till saneringsåtgärder.
─ Vi talar om sammanlagt tre punkter där staden kommer att vidta åtgärder för att minimera miljö- och hälsoriskerna. Arbetet utförs i samråd med fastighetsägaren. Bland åtgärderna kan nämnas byte och täckande avytjordeninvid boningsområdet på Svartååns södra sida och grusning av den planerade promenadstigen på Svartåns norra strand. För byggnadernas del kan inomhusluftmätningar och saneringsarbeten av golv- och väggkonstruktioner bli aktuella, berättar Gröndahl.

Tilläggsuppgifter ges av:
Rapporten skickas på begäran av informatör Marie Sandberg, Raseborgs stad, tfn 019 289 2112, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Risto Tilli, planeringschef (rapportens granskare), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tfn 050 5868 552, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.