Raseborgs stad har anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtal och siktar på att bli en kolneutral kommun i förlängningen. Staden tar därmed ett aktivt steg mot att bekämpa klimatförändringen.

Raseborgs stad har anslutit sig till Kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS), vars primära mål är att öka energieffektiviteten, men också att definiera mål och åtgärder för förnybar energi. Raseborg har angett ett energibesparingsmål på 9 procent, vilket motsvarar en energibesparing på 3 550 MWh fram till år 2016.

Energieffektivitetsavtalet stöder ett långsiktigt klimatarbete samtidigt som det förbinder staden att systematisk beakta energisparmålen i alla dess verksamheter.

− Stadens förbrukning av el, värme och fordonens bränsle var 39,6 GWh, det vill säga 39 600 MWh, år 2009. Oljeförbrukningen är fortfarande hög trots att man har satsat på fjärrvärme. Trenden pekar på att oljepriserna stiger mycket snabbare än priset på energi. Att över huvudtaget använda olja som energikälla är en ekonomisk risk och en klimatmässig belastning för Raseborg, berättar Piia Nordström, projektkoordinator vid Raseborgs stad.

− Om vi uppnår energibesparingsmålet på 9 procent skulle det här enligt det nationella energi- och klimatprogrammet medföra en betydande ekonomisk inbesparing på cirka 350 000 euro per år, tillägger hon.

Raseborg har också alldeles nyligen anslutit sig till Projektet Kolneutrala kommuner (HINKU) som strävar efter att minska växthusgaserna under kommande årtionden. Stadens målsättning är att minska utsläppen med 80 procent fram till 2030 och med 15 procent på kort sikt, fram till år 2015.

Enligt en förutredning som gjorts av Novago Företagsutveckling Ab är Raseborgs stads möjligheter att nå sina utsläppsmål mycket goda. Vidtar man planerade åtgärder kan Raseborg till och med överträffa målet och minska sina utsläpp med −27 procent fram till år 2015.

− Det här arbetet görs tillsammans med kommuninvånare och näringslivet. 10−15 företag, som väljs enligt vissa kriterier, får inbjudan att delta. Syftet är att de utvecklar sin egen verksamhet samtidigt som de bli medvetna om klimatbelastningen, säger Nordström.
På sikt kommer HINKU att erbjuda rådgivning om bland annat energifrågor för kommuninvånare.

Hinku-projektet har i dag ett bra fotfäste i Västnyland. Raseborg, Lojo (samt samgångskommunerna Nummi-Pusula och Karislojo), Sjundeå och Hangö utarbetar som bäst verksamhetsplaner.


Närmare information:
Projektkoordinator Piia Nordström, Raseborgs stad, tfn 019−289 2133