Statskontoret har i år beviljat Raseborgs stad anslag på cirka 25 000 euro som är avsett för frontveteraner i behov av kommunala öppenvårdstjänster i hemmet. Anslagen har lediganslagits i olika etapper och staden har mottagit ett rekordantal ansökningar, 147 stycken.

− Det är positivt att det kom så här många ansökningar då det totalt finns cirka 280 frontveteraner i Raseborg i dag, säger Eva Storgårds som har skött utdelningsprocessen för staden.

Även om Statskontoret årligen beviljar kommuner med frontveteraner anslag för utdelning är ansökningarna ingen självklarhet.

− I detta nu är våra frontveteraner 85 år och äldre. Många av dem har fått hjälp med ansökan av närstående men också av de fyra lokala frontveteranföreningarna som är verksamma inom stadens gränser; Pojo, Karis, Ekenäs och Snappertuna. Föreningarnas insatser har varit värdefulla, tillägger hon.

− Målet med utdelningen är att på ett mångsidigt sätt stöda veteranerna så att de klarar sig hemma och med hänsyn till deras höga ålder. Till sådana tjänster som enligt socialvårdslagen kan tillhandahållas i hemmet hör bland annat hemservice, måltidsservice eller tjänster som främjar social samvaro, resetjänster eller hjälp med butiksärenden.

− Största behoven handlar om praktiska saker som städning eller fastighetsskötsel inklusive trädgårds- och snöarbeten. Dessutom önskar sig många av veteranerna ökade sociala kontakter, besök eller att ha någon att gå ut med, tillägger Storgårds.


Stort intresse bland svenskspråkiga

I början av året inkom 42 ansökningar och i oktober 105. I detta nu har 147 beslut gjorts och för en summa på 21 100 euro. Grundtrygghetsnämnden har fastställt att maximibeloppet som utdelas är 300 euro per person. I praktiken har man delat ut 200 euro per person.

− Bland dem som ansökte i oktober var 98 svenskspråkiga och sju finskspråkiga. Om man ser till stadens olika områden var man mest aktiv i Ekenäs, vilket kan bero på att de har en aktiv frontveteranförening. Över lag ökade ansökningarna på hösten från Karis och Pojo jämfört med tidigare, säger Storgårds.

Enligt Storgårds är förutom de formella kraven behovet av service det avgörande för ett positivt beslut. Endast åtta personer har fått avslag på sin ansökan vilket kan förklaras med utdelningskriterierna. För att bli beviljad kommunala öppenvårdstjänster krävs bland annat att personen är bosatt i Finland och har deltagit i 1939−1945 års krig. Personen ska ha tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Storgårds påminner om att det är viktigt att frontveteranerna använder beviljade medel för i annat fall återgår de till Statskontoret.


Ännu möjligt att ansöka

Det finns återstående anslag, cirka 5 000 euro, att ansöka om. Senast 6.12.2012 ska blanketterna vara inlämnade. Blanketter fås via front-officen (i stadshuset och i Fokus i Karis), socialbyråerna och via stöd och vård i hemmet.


För närmare information:

Eva Storgårds, Raseborgs stad, tfn 0400 563 819