Utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen inlämnade 3.9.2012 en skrivelse till stadsstyrelsen. I skrivelsen kritiserar utvecklingsdirektören i skarpa ordalag stadens politiska och operativa ledning på ett flertal punkter. Hakkarainen menar bl.a. att det finns en ledarskapskris som syns i stadens dåliga ekonomiska situation och i personalens illamående.

Stadsdirektören utdelade 2.10.2012 en varning åt utvecklingsdirektören. Varningen motiverades med att utvecklingsdirektören framfört kritik som är osaklig och inte passar en ledande tjänsteinnehavare. Enligt arbetsgivaren stämmer utvecklingsdirektörens kritik inte överens med verkligheten och den vilseleder allmänheten. Arbetsgivaren anser vidare att det i utvecklingsdirektörens kritik finns några uppenbara lögner. Varningen utgår ifrån det faktum att utvecklingsdirektören skrivit och framfört sina åsikter uttryckligen i rollen som utvecklingsdirektör, varför hans agerande också måste bedömas utifrån lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Med sitt agerande anses utvecklingsdirektören ha skadat Raseborgs stads rykte och hans egna förutsättningar att på ett trovärdigt sätt representera staden. I varningen nämns också att utvecklingsdirektörens arbetsinsats inte motsvarar arbetsgivarens förväntningar. Utvecklingsdirektören anses ha åsidosatt sådana förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet.

I Finlands grundlag 11.6.1999/731 § 12 garanteras varje medborgare i Finland yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i förväg hindrar detta. Lag om kommunala tjänsteinnehavare 11.4.2003/304 § 17 förutsätter dock bl.a. att en tjänsteinnehavare uppträder så som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter.

Arbetsgivaren har en skyldighet att följa upp sina tjänsteinnehavares ageranden och uttalanden för att säkerställa att dessa i sin uppgift handlar opartiskt och uppträder så som ställningen och uppgiften förutsätter. Gränsen mellan yttrandefriheten och en tjänsteinnehavares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren prövas i sista hand av en domstol.

Konsekvenserna av att ha agerat i strid med Lag om kommunala tjänsteinnehavare kan vara en uppsägning av orsaker som beror på tjänsteinnehavaren ifall skälet är sakligt och vägande. Bedömningen skall enligt lag om kommunala tjänsteinnehavare 8 kap, 35 § göras så att arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens omständigheter skall beaktas som en helhet.

Det femåriga uppsägningsskydd som uppstod för stadens anställda vid kommunsamgången 1.1.2009 gäller endast uppsägning av ekonomiska och produktionsmässiga skäl, varför det inte begränsar möjligheten att säga upp av orsaker som beror på tjänsteinnehavaren.

På basen av den massmediala rapporteringen och de dokumenterade kommentarer av invånare och kandidater i kommunalvalet i samband med nyhetsrapporteringen får man en uppfattning av vilken bild utvecklingsdirektörens agerande, anklagelser, uttalanden och övrig kritik gett av Raseborgs Stad. Bilden gäller såväl det politiska och operativa ledarskapet och stadsdirektören som person. Brister i ledarskapet och den påstådda personkonflikten mellan stadsdirektören och utvecklingsdirektören blev utan tvekan en valfråga i kommunalvalet.

Utvecklingsdirektörens skrivelse till stadsstyrelsen 15.10.2012 med 7 krav kan uppfattas som en typ av utpressning i och med att han säger sig låta bli att göra brottsanmälan om mobbning ifall arbetsgivaren tillmötesgår hans krav. Under hot om rättsliga åtgärder vill han uppnå en högre lön och en högre position. Under hot om rättsliga åtgärder vill han också att hans varning upphävs och att hans förman stadsdirektören varnas. Under hot om rättsliga åtgärder vill han definiera innehållet i stadsdirektörens arbetsbeskrivning. Under hot om rättsliga åtgärder vill han att de politiska beslutsfattarna erkänner att en del av stadens verksamhets har skötts dåligt. Under hot om rättsliga åtgärder vill han ändra på politiska organ och själv få rätt att delta och uttala sig i två politiska organ. I skrivelsen tar utvecklingsdirektören en överordnad roll gentemot sin arbetsgivare.


Sammanfattningsvis kan följande konklusioner göras:

A. Jyrki Hakkarainen accepterar inte sin roll i organisationen som utvecklingsdirektör underställd stadsdirektören.

B. Jyrki Hakkarainen accepterar inte sin lön vilken arbetsgivaren fastslagit.

C. Jyrki Hakkarainens agerande har skadat Raseborgs stads anseende och gett en felaktig bild av staden.

D. Jyrki Hakkarainens påståenden har skadat stadsdirektörens anseende och gett en felaktig bild av dennes ledarskap och person.

E. Jyrki Hakkarainen har inte uppträtt så som hans ställning förutsätter.

F. Jyrki Hakkarainens agerande tär på förtroendet för utvecklingsdirektören som representant för Raseborgs stad och undergräver hans förutsättningar att framgångsrikt sköta sina arbetsuppgifter.

Med beaktande av både arbetsgivarens och utvecklingsdirektörens omständigheter som en helhet är det inte skäligt att tjänsteförhållandet fortgår. Arbetsgivaren anser att Jyrki Hakkarainens uppenbara illojalitet gentemot sin arbetsgivare är ett sakligt och vägande skäl för att säga upp honom. Arbetsgivaren bör kunna ha ett genuint förtroende för en tjänsteinnehavare i ledande ställning.

Mot bakgrund av detta beslöt stadsstyrelsen 5.11.2012 att inleda processen för att säga upp utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen i enlighet med Lag om kommunala tjänsteinnehavare 11.4.2003/304, § 35. I processen skall ingå hörande av utvecklingsdirektören och utredning över möjlig omplacering.

Utvecklingsdirektören befrias från sin tjänstgöringsskyldighet under hörandeprocessen.

Som uppsägningsgrunder anges följande:

1. Jyrki Hakkarainens agerande har skadat Raseborgs stads anseende och gett en felaktig bild av staden. Hans kritik stämmer inte överens med verkligheten och han har i sin roll som ledande tjänsteinnehavare vilselett allmänheten.

2. Jyrki Hakkarainens påståenden har skadat stadsdirektörens anseende och gett en felaktig bild av dennes ledarskap och person.

3. Jyrki Hakkarainen har inte uppträtt lojalt mot sin arbetsgivare och så som § 17 i Lag om kommunala tjänsteinnehavare förutsätter.

4. Jyrki Hakkarainen har 2.10.2012 varnats och getts en möjlighet att rätta till sitt förfarande. Det har han trots allt inte gjort utan tar fortsättningsvis en överordnad roll gentemot sin arbetsgivare och försöker genom utpressning nå sitt mål angående lön och position.


Information om stadsstyrelsens beslut ger stadsstyrelsens första vice ordförande Anders Walls, tfn 040−519 29 91.

Tilläggsinformation:
koncernjurist Patricia Rehn, tfn 019−2892003, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
personalchef Johan Nylund, tfn 019−2892030, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.