Utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen har i snart 4 års tid anklagat sin förman stadsdirektör Mårten Johansson för mobbning. Enligt arbetarskyddslagens § 28 är arbetsgivaren skyldig att utreda och åtgärda en sådan situation.

Arbetarskyddslag 23.8.2002/738
§ 28 Trakasserier
"Om det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, skall arbetsgivaren sedan han fått information om saken med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet."

Utredning 1

Första gången som utvecklingsdirektören till sin arbetsgivare antydde att han blir utsatt för mobbning var i en skrivelse till personalsektionen 26.1.2009. I skrivelsen som omfattar totalt sju sidor finns tre rader text om det som utvecklingsdirektören beskriver som stadsdirektörens klappjakt på honom. Inga konkreta exempel ges, ord såsom mobbning eller osakligt bemötande nämns inte, och något krav på åtgärder framkommer inte heller.

I slutet på mars 2009 kontaktar utvecklingsdirektören media och säger att han mobbas av stadsdirektören. Åt media säger utvecklingsdirektören också att ingen har velat diskutera med honom trots att han nämnt om problemet redan i sin skrivelse 26.1.2009 Utvecklingsdirektören säger i detta sammanhang att han har samlat en lista på 22 grova fall av mobbning.

Samtidigt som utvecklingsdirektören kontaktar media så kontaktar han arbetarskyddschefen och ber att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att få ett slut på mobbningen och för att arbetsron skall återställas på hans arbetsplats. Staden har ett program för hantering av osakligt bemötande, och behandlingen av anklagelser av detta slag utgår ifrån programmets struktur.

Arbetsgivarens representanter analyserar den mobbningslista som utvecklingsdirektören lämnat in och konstaterar att mycket handlar om politiska beslut som gjorts i anslutning till kommunsammanslagningsprocessen bl.a. lönefrågan, utvecklingsavdelningens placering, förvaltningsstadgan etc. I listan kopplar dock utvecklingsdirektören ihop stadsdirektören som direkt orsak till samtliga 22 punkter. I flera av besluten har dock stadsdirektören inte haft någon roll.

Arbetsgivarens bedömning blir att det behövs en extern sakkunnig som utreder saken. En erfaren ledarskapskonsult gör ett utredningsarbete under perioden 21.4−4.5.2009 och ger sin slutrapport 17.5.2009. Konsulten konstaterar i sin slutrapport att utvecklingsdirektören och stadsdirektören har olika syn på ledarskap. Konsultens slutsats är att det inte är frågan om mobbning utan han anser att utvecklingsdirektören har gjort en felaktig tolkning. Utvecklingsdirektörens lista på 22 punkter bemöttes skriftligen av stadsdirektören.

Till följd av konsultens utredningsarbete görs några konkreta åtgärder såsom utbildningstillfällen i ledarskap och ledningsgruppsarbete. Någon fortsatt utredning om mobbningsanklagelser görs inte, utan arbetsgivaren förlitar sig på att konsultens bedömning och slutsatser är riktiga.

Beskyllningarna om mobbning anses i och med detta vara slutbehandlade.

Utredning 2

11.10.2010 skriver utvecklingsdirektören en skrivelse som riktas till stadsstyrelsen. I skrivelsen riktar han igen en skarp kritik emot stadsdirektörens ledarskap och påstår sig vara utsatt för mobbning av denne. I skrivelsen menar utvecklingsdirektören att mobbningen pågått i två år och att arbetsgivaren inte gjort någonting för att åtgärda saken utan låtit mobbningen fortsätta. Utvecklingsdirektören menar fortfarande att han inte fått något svar på sin mobbningslista.

12.10.2010 påbörjar arbetarskyddschefen en utredning över situationen och vad som hänt efter våren 2009. Efter olika möten och höranden ger arbetsgivaren 19.11.2010 ett utlåtande där man konstaterar att händelserna och påståendena inte är av den grad att de kan klassas som trakasserier så som avses i arbetarskyddslagens § 28. Beslut och åtgärder som ingår i arbetsgivarens rätt att leda arbetet är inte osakligt bemötande, även om de upplevs så. Utlåtandet avslutas med ett förslag i 8 punkter till att förbättra samarbetet och kommunikationen.

Beskyllningarna om mobbning anses för andra gången vara slutbehandlade.

Regionförvaltningsverkets utlåtande

Utvecklingsdirektören inlämnade under våren 2011 till Regionförvaltningsverket en begäran om utredning angående osakligt bemötande. Arbetsgivaren levererade 19.8.2011 en redogörelse till Regionförvaltningsverket. I redogörelsen beskrivs hur arbetsgivaren utrett ärendet, vilka slutsatser man kommit fram till och vilka åtgärder man vidtagit.

21.10.2011 ger Regionförvaltningsverket sitt utlåtande om saken. I utlåtandet som i relativt stor utsträckning behandlar arbetsgivarens allmänna skyldigheter och förfaringssätt konstateras bl.a. att det i ärendet finns drag av det som arbetarskyddslagens § 28 beskriver som osakligt bemötande, och att arbetsgivaren genast vidtagit nödvändiga åtgärder för att utreda saken, men att det i mycket högre grad är frågan om ett problem där två ledande tjänsteinnehavare upplever kommunikations- och ledningsproblem än en situation där det finns osakligt bemötande som skulle innebära en risk för arbetshälsan.

Utredning 3
 
13.4.2012 levererar arbetarskyddsfullmäktige en lista över några konkreta punkter som utvecklingsdirektören upplevt som mobbning. Han undrar över hur ärendet följts upp, hur arbetsgivaren upplever situationen just nu samt vilka åtgärder man ännu tänker vidta.

Arbetarskyddet besluter 16.5.2012 att kartlägga situationen för att se om utvecklingsdirektören utsatts för mobbning. Under processens gång levererar utvecklingsdirektören en lista på 23 fall som han upplever som mobbning. Listan omfattar saker ända från 2008. Utvecklingsdirektören säger under oktober 2012 att det gått fyra år och att mobbningen aldrig utretts.

Efter ett flertal olika möten och höranden ger arbetarskyddschefen 24.10.2012 en slutrapport angående utvecklingsdirektörens upplevelse av arbetsplatsmobbning. Under processens gång gås de nya händelserna i mobbningslistan igenom och det konstateras att något osakligt bemötande enligt arbetarskyddslagens § 28 inte kan påvisas. Situationen handlar fortsättningsvis om olika syn på ledarskap och arbetsprestationer samt utvecklingsdirektörens tolkning av arbetsledning som mobbning.

Beskyllningarna om mobbning anses för tredje gången vara slutbehandlade.

Konklusion

Arbetsgivaren har tre gånger grundligt utrett utvecklingsdirektörens anklagelser om mobbning.

Arbetsgivaren konstaterar på basen av de utredningar och konklusioner som presenterats att stadsdirektör Mårten Johansson inte gjort sig skyldig till osakligt bemötande av utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen enligt arbetarskyddslagens § 28.


Tilläggsinformation:

personalchef Johan Nylund, tfn 019−289 2030, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.