I dag, 17.10.2012, har Raseborgs stad och företagaren Olli Muurainen undertecknat föravtalet om försäljningen av bruksbostäderna i Billnäs och Fiskars. Närvarande vid själva underteckningstillfället var tf. stadsdirektören Thomas Flemmich och Ulf Heimberg som är stadsstyrelsens ordförande.

Det föravtal som i dag undertecknats omfattar försäljningen av sammanlagt 105 bruksbostäder. Den slutliga köpesumman är fastställd till cirka 4,1 miljoner euro.


Försäljningen av aktierna i Fab Bruksbostäder stöder på många vis utvecklingen av bruken i Raseborg.
− Bolaget är inte ett optimalt bolag som kommunalt hyresboende då kostnaderna för underhållet av byggnaderna är höga, vilket har medfört höga hyreskostnader för hyresgästerna, konstaterar Thomas Flemmich.


På sikt medför försäljningen ökade skatteintäkter, ett livligare näringsliv och främjad turism.
Roald von Schoultz som är beredande tjänsteman anser att Fab Bruksbostäder nu får en ägare som har behövliga resurser för att administrera och underhålla bostäderna och byggnaderna.

− Det frigör det kapital som staden satsat i bolaget som kapitallån. Samtidigt skapar detta möjligheter för att utveckla Billnäs bruk till ett internationellt konferenscentrum, säger von Schoultz.

Även stadsstyrelsens ordförande Ulf Heimberg ser positivt på att föravtalet nu är undertecknat. 
− Den samfundsskatt som kommer att betalas i och med att Olli Muurainen skriver sina bolag i staden kommer att vara bland de största i Raseborg, konstaterar Heimberg.

I stadens strategi ingår att Raseborg ska stöda bruken och att man vill se bruken som livskraftiga.
− Nu börjar det egentliga arbetet, tillägger Heimberg.


Genom villkoren i köpebrevet vill staden trygga de nuvarande hyresgästernas ställning. Omkring hälften av hyresbostäderna bör kvarstå som hyresbostäder i 10 år.
− Dessutom ger staden hyresgästerna en två års hyresgaranti och två av brukens tidigare arbetstagare hyresrätt på livstid till sina bruksbostäder, berättar von Schoultz.


Enligt Olli Muurainen är förverkligandet av detta köp ett viktigt steg för Billnäs brukets framtid. Det existerande historiska byggnadsbeståndet kan överleva till följande generation endast om man kan trygga arbete, arbetsplatser och ny näringsverksamhet.
− Köpprocessen har varit exceptionellt lång men det handlar om en större helhet där man har velat sköta processen med omsorg, konstaterar Olli Muurainen.


Tilläggsinformation ges av:

Ulf Heimberg, stadsstyrelsens ordförande, tfn 019 289 2009
Roald von Schoultz, energidirektör för Ekenäs Energi, tfn 019 289 2401
Olli Muurainen, företagare, tfn 050 555 1375