Småbarnspedagogikens och förskolans kundutvärdering riktad till vårdnadshavare utförs årligen. I år utfördes en digital utvärdering under februari vilken gav 167 svar, utvärdering i pappersversion under mars månad gav dryga 600 svar vilket ger en svarsprocent på ca 50 % .

På basen av kundutvärderingen ger vårdnadshavarna småbarnspedagogiken i Raseborg ett gott vitsord.

Frågor som har med verksamhetens kvalitet att göra så som bemötande av barn och vuxna, barns trivsel, trygghet och lärande får bra resultat i förfrågan. Att barnets individuella plan upplevs viktig och att målen i planen oftast uppnås är glädjande, speciellt med tanke på att det är första året som man arbetat med en ny individuell plan som krävt mera arbete av barnträdgårdslärarna.

- Att majoriteten av svarande upplever att deras barn kan påverka verksamheten på daghem kan ses som ett mycket bra resultat. Barns delaktighet har vi jobbat medvetet med redan i ett par år och något som nya planen för småbarnspedagogik starkt betonar, berättar chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh.

- Arrangemang med vikarier- och semestertider fick bättre resultat än tidigare, vilket är bra respons på ett medvetet arbete vi gjort för att förbättra speciellt arrangemang vid semestertider, tillägger Lindh.

Information på olika plan får inget dåligt resultat men når inte samma nivå som de frågor som berör verksamheten med barnen. Information om barnets dag till vårdnadshavarna, information gällande dagvårdsplatser, ansökningsprocesser, avgifter m.m. är något som ska ses över och utvecklas. Enligt förfrågan önskar de flesta vårdnadshavarna information muntligt, via anslagstavla och informationsblad som delas ut.

- Att 96,5 % av svarande upplever att deras ärenden skötts väl kan ses som ett mycket bra resultat. Kundutvärderingens resultat visar på att de saker vi valt att jobba med även syns i verksamheten. Det är speciellt glädjande med tanke på att personalen jobbat intensivt med implementering av planen för småbarnspedagogik från hösten 2017, säger Lindh.

Utvärderingen i sin helhet kan man ladda ner i PDF-format via följande länk: Småbarnspedagogik utvärdering 2018

Tilläggsinformation ges av:

Raseborgs stad, chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh, 019 289 2150