Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde tillsammans med kommunerna i Finland hösten 2016 en enkät om kvaliteten på munhälsovårdens kundservice.
Man begärde in respons av tandvårdens kunder i samband med vårdbesök under perioden 14.11 – 4.12.2016. Kunderna från Raseborg anser att tjänsterna håller god kvalitet.

Kaisa-Maija Kouri är ansvarig tandläkare vid Raseborgs stad. Hon är nöjd med enkätsvaren.
- Svarsprocenten i Raseborg var 34 procent, vilket är god medelnivå jämfört med motsvarande grupper (variationen var mellan 9-68 procent).
Sammanlagt 177 svar inlämnades, berättar Kouri.

Raseborg hade den bästa responsbedömningen bland kommunerna i Nyland, och den enda med medelvitsordet 4,9 för samtliga svar.


I enkäten användes bedömningsskalan 1-5 (med 5 som det bästa vitsordet).
Kunderna i Raseborg betraktade det som särskilt positivt att servicen gavs inom en rimlig tid och upplevde personalen som kompetent (medeltal 4,8 respektive 4,9).
- Yrket som tandläkare eller andra yrken inom munhälsovården går i hög grad ut på kundtjänst, konstaterar Kouri.

Tillgången till service och kontakten upplevdes av svarsgivarna i Raseborg som god (medeltal 4,6-4,7) jämfört med t.ex. Helsingfors och Vanda (medeltal 4,2-3,9).

Däremot ansåg svarsgivarna att det fanns brister i informationen om priser, rådgivningen om självvård och fortsatt vård, som borde avhjälpas, även om medelvitsorden också för dem var goda (4,2-4,6). Den allmänna informationen om vård och vårdalternativ upplevdes som god (medeltal 4,8).
Vid jämförelse av exempelvis pris-kvalitetsrelationen för tjänsterna gav svarsgivarna i Raseborg medelvitsordet 4,4, när motsvarande medeltal i Helsingfors var 4,1.

- På basis av svaren kan vi konstatera, att det antagligen inte är möjligt att ge patienten ”för mycket” information om vården. Det bör personalen hålla i minnet också i fortsättningen, konstaterar Kouri.

Vid bedömning av hanteringen av smärta och tandvård gav enkäten ett gott medelvitsord (4,8).
- Många mänskor kan ha rädslor som gäller vården. Då gör vi vårt bästa för att minska på dessa rädslor i en servicesituation, berättar Kouri.

Variationen mellan svaren var relativt blygsam, det ”sämsta” medeltalet var nämligen 4,2.
- Det har framgått också av flera tidigare enkäter om munhälsovården, att kunderna är allmänt taget mycket nöjda med tjänsterna, säger Kouri.

I fjol utnyttjades munhälsovårdens tjänster i Raseborg av sammanlagt 10 902 kunder. Kouri säger att antalet kunder har ökat något (med ca 120 kunder) under de tre senaste åren (från år 2014), när verksamheten i Karis och Pojo blev en del av stadens egen verksamhet.

THL (Institutet för hälsa och välfärd) utför en responsenkät med två års intervaller och den föregående gjordes åe 2014. Enkäten består av 25 frågor om servicen.
För Raseborgs del har svaren dokumenterats sedan år 2016.

Raseborg har tre tandläkarmottagningar med flera behandlingsrum - i Ekenäs, Karis och Pojo - och sex verksamhetspunkter. Svar har samlats in på sex ställen.

Närmare upplysningar om enkäten ger:
Ansvarig tandläkare Kaisa-Maija Kouri, Raseborgs stad, tfn 019 289 3160

Tandvårdens tjänster i Raseborg finns på stadens hemsida.