I den pågående förnyelseprocessen Raseborg 2020 ingår förutom en lättare organisation en effektivering av stadens servicenät. Verksamheten bör svara på dagens nya krav och utmaningar, och tillvara de möjligheter som kommer att finnas år 2020.
Förnyelsen är avgörande för att få stadens ekonomi i balans. Hela stadens serviceproduktion kommer att ses över och
som en del av detta arbete granskas även Raseborgs stads skolstruktur.

En utredning av skolstrukturen i årskurserna 1-9 i Raseborg har gjorts med hjälp av den externa konsulten Marcus Henricson. Rapporten tar fasta på att en effektivering av skolstrukturen i Raseborg är oundvikligt.

För att uppnå en försvarbar kostnadsnivå för utbildningen borde staden enligt Henricson bl.a. vidta stängningar av en eller flera skolor.

Raseborgs stads bildningsdirektör Robert Nyman poängterar att rapporten utgör ett underlag för vidareberedning och påminner om att det handlar om ett konsultarbete. Skolstrukturen behandlas som följande på bildningsnämnden 8.3.2016 och 5.4.2016. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet på sitt möte 6.6.2016.

Raseborgs stad valde att publicera rapporten i förtid och utan en mera djupgående analys till följd av att den hade skickats till medierna.
– Vår plan för hanteringen av ärendet var att först informera internt - med beaktande av god personal- och informationssed - om rapportens innehåll och därefter förmedla den till bildningsnämndens medlemmar och externt, säger Robert Nyman.

– Istället ger vi ut rapporten ännu i dag, 29.2.2016, både på stadens intranät och på stadens webbplats. Därtill kommer vi att regelbundet ha en lägesuppdatering om hur arbetet går vidare på bildningskansliets hemsida, tillägger Nyman.

Påverka via direktrespons och invånarmöten
En responslucka öppnas på stadens webbplats under den första veckan i mars. Den vägen kan invånarna lämna in sina förslag och framföra tankar angående stadens framtida servicenät. Via idéwebbformuläret kan man kommentera skolstrukturen och bildningsfrågor, social- och hälsovårdsfrågor och övrigt. Stadsstyrelsen har begärt om utlåtanden av nämnderna per 5.4.2016 och konstruktiva förslag sammanställs och beaktas i bakgrundsmaterialen till nämndberedningarna.
Kommuninvånarna kan även delta invånarmöten som staden ordnar under våren 2016. Följande invånarmöten där utredningen presenteras närmare ordnas tisdag 15.3.2016 kl. 17.30-19 på svenska och kl. 19.15-20.45 på finska. Platsen är Auditoriet, Raseborgsvägen 5.
Alla invånarmöten anges här.

Närmare information ger:
Bildningsdirektör Robert Nyman, Raseborgs stad, tfn 019-289 2140 (1.3.2016 kl. 8-9.30 och kl. 11-12)

Rapporten finns pdf här.