Kulturnämnden delar årligen ut ett kulturpris åt en person, förening eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt har främjat stadens kulturliv och dess bild som kulturstad.

Kulturbyrån har i december annonserat om möjligheten att föreslå 2015 års kulturpristagare i Raseborg i tidningarna Västra Nyland och Etelä-Uusimaa. Motiverade skriftliga förslag kunde inlämnas till kulturbyrån fram till 20.1 kl. 16.00. Kulturnämnden valde kulturpristagare på sitt möte den 26 januari 2016.
Kulturpriset utdelas den 5 februari 2016 av kulturnämndens ordförande Stefan Högnabba under Stage Night XIII Runebergsdagens festkonsert på Kulturhuset Karelia.
Sammanlagt inkom 11 förslag. En del av dem gällde samma person, förening eller organisation; de enskilda förslagen var 9 st.

Till kulturpristagare 2016 valdes Ekenäs Filmfest.

Den inkomna motiveringen var följande:
Jag tycker att kulturpriset skall tillfalla Ekenäs Filmfest som 2015 firat 10-års jubileum. Det tvåspråkiga evenemanget har under åren erbjudit ett högklassigt och aktuellt nordiskt programinnehåll till stadens trogna filmpublik och på det sättet berikat stadens redan tidigare mångsidiga kulturutbud.

Evenemanget har aktivt letat efter lämpliga visningsplatser för film i olika genrer och gjort ett fint samarbete med den lokala biografen Bio Forum, Kulturhuset Karelia och Ekenäs Naturum.

Evenemangets avslappnade atmosfär och billiga, eller t.o.m. inträdesfria filmförevisningar ger alla stadsbor, oberoende inkomster en jämbördig möjlighet att delta i kulturupplevelser.

Dessutom har man genom idogt arbete fått välrenommerade filmbranschexperter att delta i olika intervjuer, diskussioner och filmförevisningar.
Kulturnämnden betonade i sitt val av kulturpristagare även vikten av Filmfestens skolföreställningar och den årliga filmkursen som ordnas i samband med festivalen. Därtill lade man även vikt vid att även lokala filmskapare ges möjlighet att visa sina filmer sida vid sida med de större nordiska filmerna.
Raseborgs kulturnämnd vill med kulturpriset uppmuntra till flera liknande evenemang och önskar att summan på 2000 € kan användas som grund för att vidareutveckla den årliga filmfestivalen.

Kontaktuppgifter till några personer i Ekenäs Filmfests arbetsgrupp:
Ekenäs Filmfests ordförande: Tor-Erik Söderholm tfn 040 516 0951
Ylva Rancken-Lutz tfn 040 7767 431