Raseborgs ekonomiska situation förutsätter kraftiga åtgärder för att uppnå balans i ekonomin. Stadsstyrelsen fattade i oktober 2015 beslut om att stadens organisation och servicestruktur ses över i en process som bär namnet Raseborg 2020. På sitt möte 1.2.2016 beslöt stadsstyrelsen att stadens organisationsmodell kommer att bestå av fyra sektorer istället för fem; Koncernförvaltning, Bildning, Social- och hälsovård och Teknik. 

Målsättningen med den nya strukturen är att skapa större och bredare ansvarsområden. Utöver en ny organisation eftersträvas också nya effektivare arbetsmetoder. Bland annat granskas vilka funktioner som kan centraliseras och vilka som kan skötas på sektornivå.

– Organisationsförändringen möjliggör en genomgång av personalvolymen. Medan processen framskrider görs en bedömning av personalbehovet. Därför är avdelnings- och enhetsindelningen preliminär i det här skedet och ändringar kan ske under processen, konstaterar Tom Simola, Raseborgs stadsdirektör.

Stadens fastigheter och stadshuset under lupp
Utredningar görs gällande stadens 200 fastigheter bestående av fyra olika helheter:
1) Jämföra alternativ för stadshusets och administrationens placering (klar vecka 5).
2) Utarbeta en strategi och åtgärdsprogram för stadens fastigheter (klar vecka 16).
3) Utreda olika utvecklingsalternativ för Ekåsen-området (klar vecka 6).
4) Senare görs en ny investeringsplan där ovan nämnda slutresultat beaktas (klar vecka 19).

Sex olika alternativ utreds för placeringen av stadens administration. Alternativen är: a) Köpa Fix-huset, b) Hyra Fix-huset, c) Renovera Ekåsens huvudbyggnad (allt samlas hit), d) Knipnäs renovering (allt samlas hit), e) Nybygge/renovering av Raseborgsvägen 5 i Ekenäs+ Lönnbergska fastigheten i Karis, samt f) Nybygge dit allt samlas.

Stadsstyrelsen beslöt i september 2014 att verksamheten i Fix-huset flyttar till Ekåsens huvudbyggnad. Beslutet omfattar inte den verksamhet som finns i Lönnbergska fastigheten i Karis. Beslutet bygger på antagandet att renoveringskostnaden för Ekåsens huvudbyggnad blir ca 1,4 miljoner €. Efter utförd planering är ett realistiskt kostnadsförslag i dag ca 6,0 miljoner €. Väljer staden Ekåsen-alternativet krävs ytterligare flera miljoner euro för renovering av områdets övriga fastigheter.

Därtill pågår utredningar om stadens serviceproduktion och dessa kommer att färdigställas under februari. Antalet politiska organ fastställs i samband med att en ny förvaltningsstadga godkänns. En målsättning är att stärka fullmäktiges roll i beslutsfattandet.

– Förändring är nödvändighet för att vi aktivt kan jobba med frågor som skapar livskraft och nya arbetsplatser. Kvalitetskraven och förväntningarna på kommunal verksamhet ökar hela tiden, vilket måste beaktas då verksamheten utvecklas och nya arbetsmetoder tas i bruk. Nya servicelösningar måste skapas enligt ett helhetsperspektiv där man beaktar Raseborg som en helhet. Servicestrukturen i Raseborg bygger fortfarande delvis på en modell med tre kommuner, menar stadsdirektören.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om organisationsförnyelsen i maj 2016 i samband med att en ny förvaltningsstadga och ett uppdaterat åtgärdsprogram för åren 2016–2019 godkänns. Därtill förbereds en ny strategi för staden inför år 2017.

Stadens nya organisationsmodell träder i kraft 1.1.2017, medan den politiska organisationsmodellen tas i bruk från och med 1.6.2017.

Bilaga: pdf Raseborg 2020

Närmare information ger:
Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991
Stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs stad, tfn 050 558 2270