Byggnadstillsynen i Raseborg har aktivt sökt nya arbetssätt och –metoder under hösten 2015. Till utvecklingsarbetet hör bl.a. ibruktagningen av det elektroniska lovansökningssystemet Lupapiste.fi.
Via e-tjänsten kan invånarna fråga om råd under själva lovprocessen eller ställa andra frågor som berör byggande och lov samt ansöka om byggnadslov, åtgärdstillstånd och sköta anmälningsärenden. Tjänsten tas i bruk vid årsskiftet.

– Lupapiste.fi fungerar på de båda inhemska språken och har flera fördelar jämfört med det traditionella systemet, dvs. lovansökan till pappers, berättar Dominicus Björkstam, byggnadsinspektör vid Raseborgs stad.

Bland fördelarna kan nämnas att alla handlingar finns samlade på ett och samma ställe och kan lätt kompletteras genom att man lägger till eller tar bort bilagor över nätet.
– Hela processen dokumenteras med en tidsstämpel från att man lämnar in det första pappret till att ansökan blir beviljad. Dessutom uppkommer det inga kostnader förrän lovet beviljas, alla kopieringskostnader och kostnader för ändringar i ritningar faller sålunda bort, tillägger Björkstam.

En pilotgrupp i Raseborgs stad har under hösten ansökt om lov via Lupapiste -tjänsten och testandet har förlöpt bra. Följande steg är att öppna ansökningssystemet för alla användare.

– För att ta i bruk tjänsten behöver man egna bankkoder som man registrerar sig med vid första inloggningen. Därefter kan man ansöka om vilka lov som helst i ett flertal finländska kommuner och städer, berättar Björkstam.

Man kan redan nu bekanta sig med tjänsten på nätsidan http://www.lupapiste.fi. Tjänsten tas i bruk vid årsskiftet i Raseborg och information om tjänsten ges via stadens webbplats på adressen http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/byggnadstillsyn/aktuellt.

– Eftersom det elektroniska lovansökningssystemet tas i bruk fr.o.m. 1.1.2016 strävar miljö- och byggnadsnämnden att gå in för papperslös hantering av lovansökningar, säger Björkstam.

Annat som skett under hösten är att byggnadstillsynen har publicerat alla ikraftvarande planer på stadens webbplats. Då kan alla med hjälp av en webbläsare bekanta sig med t.ex. uppgifterna för sin egen fastighet samt gällande planer för just det området. Du hittar detta på adressen http://karta.raseborg.fi.

Tilläggsuppgifter ger:
Byggnadsinspektör Dominicus Björkstam, Raseborgs stad, tfn 019 289 3802