Raseborgs stads arbetshälsoprojekt FEELIT genomfördes i samarbete med Skärgårdens arbetshälsoakademi under åren 2011-2013. Projektet har avslutats, men arbetet för att främja personalens välmående fortsätter. KivaQ-enkäten (www.kivaq.fi) har använts som en viktig mätare under Raseborgs stads FEELIT-arbetshälsoprojekt för de enheter som deltog i projektet. För att utvärdera nyttan av FEELIT-projektet har en uppföljande enkät bland personalen gjorts våren 2015.

− Svarsprocenten var drygt 50. De som nu besvarade enkäten, men som inte deltog i själva FEELIT-projektet, fungerar som en kontrollgrupp, och därför har vi nu möjlighet att få fram jämförbara siffror mellan deltagarna och icke deltagarna. Vid en jämförelse av de båda grupperna tyder resultatet på att FEELIT-projektet lyckats mycket bra, säger Johan Nylund, Raseborgs stads personalchef.

KivaQ-indexet (som är ett medeltal av alla sju frågor), och som presenteras i tabell 1, är högst bland dem som deltagit i FEELIT och lägst bland dem som inte deltagit. De anställda som endast deltagit i uppföljningen men som inte var med på seminariet i Kasnäs placerar sig mitt emellan dessa två.
− Det här var det resultat som vi önskade oss före FEELIT startade. Likaså ser man samma fördelning i resultatet av tilläggsfrågan (nummer 9 som framgår ur tabell 2.) som lyder "Hur har ditt eget arbetsvälbefinnande utvecklats sedan FEELIT startade 2011?". Bland dem som svarade och som deltagit i FEELIT kan man se att det skett en positiv utveckling (8-10) i arbetsvälbefinnandet, och bland dem som svarat, men som inte deltagit, har det skett en negativ utveckling. (1-3).

När man granskar närmare fördelningen i de olika grupperna gällande deltagande så har 91 procent av de som har deltagit angett att arbetsvälbefinnandet har utvecklats positivt sedan FEELIT startade år 2011. Däremot har endast 9 procent upplevt att arbetsvälbefinnandet utvecklats negativt.
För de anställda som endast deltagit i uppföljningen har arbetsvälbefinnandet upplevts mer positivt (68 procent) än negativt (32 procent).
- Hos anställda som inte deltagit ser man en helt motsatt utveckling. Bland dem som inte deltog i FEELIT har 54 procent angett att deras arbetsvälbefinnande har utvecklats negativt medan 46 procent svarat att deras arbetsvälbefinnande har utvecklats positivt, berättar Nylund.

Variationen i KivaQ-indexet har varit stor mellan stadens enheter. Det högsta KivaQ-indexet finns hos en enhet som deltagit i FEELIT medan det lägsta KivaQ-indexet tillhör en enhet som inte tagit del av projektet.
− Hos de enheter som deltagit i FEELIT, där det har skett en märkbar förändring (0,3), har det för cirka 70 procent skett en höjning av arbetsvälbefinnandet och för 30 procent har arbetsvälbefinnandet sjunkit. Höjningen av arbetsvälbefinnande har oftast skett till följd av att ledarskapet blivit bättre medan sänkningen ofta berott på strukturella förändringar.
− Känslan av gemenskap inom en organisation och att man upplever att man har en bra förman är oerhört viktigt när det kommer till arbetsvälbefinnandet. Sammanfattningsvis har FEELIT varit en framgång för att utveckla arbetsvälbefinnandet bland stadens anställda, tillägger Nylund.

Arbetsmetoden som användes inom FEELIT-projektetet används fortsättningsvis inom staden i liten skala med nya grupper. Enkätresultateten behandlas inom stadens olika enheter och används för fortsatt utvecklingsarbete.

Närmare information:
Personalchef Johan Nylund, Raseborgs stad, tfn 019−289 2030
Personalsekreterare Siv Wirtanen, Raseborgs stad, tfn 019−289 2040

Frågor som hänför sig till KivaQ-enkäten:

Sju grundfrågor:

1. Hur trevligt tycker du att det har varit att komma på jobb under de senaste veckorna?

2. Hur meningsfullt uppfattar du ditt arbete?

3. Hur bra behärskar du ditt arbete?

4. Hur bra trivs du med dina närmaste arbetskamrater?

5. Hur bra tycker du att din närmaste förman fungerar som förman?

6. Hur säkert tror du det är att din arbetsplats är bestående?

7. Hur mycket kan du påverka sådant, som berör ditt arbete?

Två tilläggsfrågor våren 2015:

8. FEELIT är Raseborgs stads arbetshälsoprojekt, som startade 2011. Har du PERSONLIGEN deltagit i FEELIT-projektets aktiviteter på något av följande sätt?

Jag har deltagit i 2-dagars FEELIT-seminarium i Kasnäs eller på annan plats.

Jag har inte deltagit i seminariet men nog i FEELIT-uppföljning på arbetsplatsen.

Jag har inte deltagit i varken seminarium eller uppföljning.

9. Hur har ditt eget arbetsvälbefinnande utvecklats sedan 2011 då FEELIT-projektet startade?