Detaljplanen i Billnäs bruk behandlades av planläggningsnämnden 6.5.2015. Nämnden beslöt att planen får framläggas till offentligt påseende under tiden 18.5–18.6.2015. Det nya förslaget avviker från det tidigare planförslaget vad gäller dimensioneringen av kvartersområden i Kärnbruket (KL–kvarteret norr om Bruksvägen) så att den anvisade byggrätten har preciserats på de olika delområdena i planen. Därtill har ett nytt kvarter för fristående bostadshus intill Forsbyvägen anvisats i planförslaget.

Planeändringen av Billnäs bruk inleddes år 2008. Ett planutkast framlades till påseende år 2011 och följande år 2012. Efter framläggningen 2012 har utredningar utarbetats, men i övrigt har planearbetet inte fortskridit på grund av att en samsyn mellan markägarna och samarbetande myndigheter saknats. Staden har strävat att hitta en kompromisslösning som alla parter kunde acceptera.

─ Raseborgs stad har i egenskap av planläggare, efter den senaste framläggningen, fört flera diskussioner med centrala markägare i Billnäsområdet om hur planeringen går vidare. Så sent som i december 2014 träffade staden tjänstemän inom Miljöministeriet, Museiverket och Nylands NTM-central kring planläggningssituationen. Alternativa planlösningar har presenterats vid dessa diskussioner, berättar Simon Store, stadsplaneringsarkitekt vid Raseborgs stad.

Stadsplaneringsavdelningen har tillsammans med stadens plankonsult, FCG Oy, utarbetat ett planförslag inom det område för vilket stadsstyrelsen på sitt möte 16.3.2015 beslutat fortsätta planeringen av Billnäs bruk.

─ Som referensplan fungerar i huvudsak den plan för KL-kvarteren, som låg som grund för tidigare planskeden. Huskropparna närmast Svartån har bearbetats med hjälp av 3D-modellstudier för att åstadkomma en landkapsmässigt, och till plansituationen, hållbar lösning, berättar Store.

Enligt stadsplaneringsarkitekten har staden i det nya planförslaget beaktat inkomna anmärkningar och utlåtanden till den del de berör det avgränsade planeområdet.

Efter framläggningen år 2012 har Raseborgs stad låtit göra följande nya utredningar; utredning om jordmånen i Billnäs bruk (FCG Oy -stadens pressmeddelande 7.2.2014), utredning över vatten och avlopp samt dagvatten (FCG Oy), allmänplan över trafiklösningar i området kring Bruksvägen och Forsbyvägen (FCG Oy) samt visualiseringar av alternativa planlösningar och det valda planförslaget (FCG Oy).

Följande steg i processen är att inbegära utlåtanden av åtminstone Nylands NTM-central, Nylands förbund, Västra Nylands landskapsmuseum, Museiverket (arkeologi och bebyggd kulturmiljö), Arbets- och näringsministeriet (företagsverksamhet), miljöhälsan, räddningsverket, miljö- och byggnadsnämnden, samhällstekniska nämnden, Raseborgs Vatten, Caruna Oy, Karis telefon och Koskienergia Oy.

─ Före planens godkännande i fullmäktige ska markanvändningsavtal mellan markägare, vilka får en betydande nytta genom planändringen, vara godkända och undertecknade, tillägger Simon Store.

Du kan bekanta dig med det nya planförslaget för Billnäs bruk med hjälp av följande videofilmer på YouTube:
https://youtu.be/_Z2GlQqzYzY
https://youtu.be/QScA2HuNQD8
https://youtu.be/v8cpBZV9LmE

Tilläggsuppgifter:
Simon Store, stadsplaneringsarkitekt vid Raseborgs stad, tfn 019 289 3843
Jan Gröndahl, teknisk direktör vid Raseborgs stad, tfn 019 289 2550