"För att kunna förvalta det man har, måste man veta vad man har!"

                                                      - Fredrik von Limburg Stirum

 

Havsmanualen är Raseborgs miljöbyrås projekt som utfördes av Yrkeshögskolan Novia på Campus Raseborg i tätt samarbete med miljöbyrån. Finansiärer var Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse, Yrkeshögskolan Novia och Nylands NTM-central. Andra samarbetspartners var bl.a. Forststyrelsen och Tvärminne zoologiska station. Projektet var tvåårigt och utfördes under tiden 1.5.2014 - 30.4.2016.

 

 

Projektet har utvecklat ett interaktivt, kartbaserat verktyg, en s.k. havsmanual med skötselråd för kustnära vattenområden i Raseborgs kommun. Havsmanualen skall möjliggöra en mera hållbar användning och förvaltning av kommunens kustvatten med den övergripande målsättningen att förbättra våra vattenmiljöers kvalitet och därigenom förbättra förutsättningarna för rekreation, fiske och annan livnäring från havet.

 

 

Havsmanualen består av kartmaterial med information om bl.a. vattenområdens ekologi, naturvärde och påverkan från mänskliga aktiviteter, samt av olika vattenområdens textbeskrivningar med konkreta rekommendationer och råd för hur dessa områden kan användas och vårdas. Kartmaterialet har publicerats i kommunens kartservice och enskilda vattenområdens beskrivningar finns att tillgå från kommunens webbsida. Manualen kan också användas till att identifiera och prioritera kustnära vattenområden som är i behov av skötsel- och restaureringsåtgärder, t.ex. områden som skulle gynnas av anläggandet av en våtmark. Manualen riktar sig till mark- och vattenägare, vattenskyddsföreningar och andra miljöorganisationer, tjänstemän och beslutsfattare, samt till andra intresserade.

 

 

För att förverkliga Havsmanualen behövdes tillgång till tillräcklig information om Raseborgs undervattensmiljöer. Genom egna undervattensinventeringar och sammanställning av redan existerande data erhölls information bl.a. om vattenvegetation, bottenmaterial, siktdjup, naturtyper, fisklek- och fiskyngelplatser och om aktiviteter och ingrepp som har en inverkan på vattenmiljön. Fältinventeringarna som omfattade hela inner- och mellanskärgården i Raseborg utfördes under sensommaren och hösten 2014 och 2015.

 

Inventeringsresultaten och det övriga datamaterialet analyserades, sammanställdes och klassificerades med hjälp av GIS- (geografiskt informationssystem) och statistikprogram för att skapa interaktiva, åskådliga kartlager som är lätta att tolka och använda. De undersökta kustvattnen har klassificerats enligt sina naturvärden, belastnings- och påverkningsgrader samt växtsamhällens tillstånd och de mest centrala kartlagren sammanfattar dessa resultat. Därtill belyser Havsmanualens kartlager bl.a. hur vatten och näring från land rinner i havet samt var det förekommer enligt lagen skyddade arter och biotoper.

Förutom skötselmanualen producerades också en dokumentärfilm om Raseborgs kustnära havsmiljöer. Filmen lyfter fram. olika åtgärders inverkan på dessa ekosystem. Målet med både filmen och manualen är att sprida information till allmänheten med avsikten att motivera och uppmuntra till hållbara val, samt till frivilliga insatser och åtgärder för vattnens bästa. Detta hoppas vi att kommer att leda till renare havsmiljöer till nytta för oss alla.