Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg är:
- byggnadstillsynsmyndighet
- miljövårdsmyndighet
- tillstånds- och övervakningsmyndighet enligt marktäktslagen
- tillsynsmyndighet i dagvattenfrågor
- campingområdesmyndighet enligt lagen om friluftsliv.

 

Den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter

 • Sköta de uppgifter som i lagstiftning (bl.a. miljöskyddslagen, marktäktslagen, vattenlagen, avfallslagen, naturvårdslagen, miljöskyddslagen för sjöfarten, terrängtrafiklagen, vattenförsörjningslagen) eller med stöd av den stadgats på den.
 • Sköta planering och utveckling av miljövården och naturvården.
 • Följa med miljöns tillstånd.
 • Ge råd och informera om miljöskydd i kommunen.
 • Ge utlåtanden till andra myndigheter.
 • Göra förslag och ta initiativ gällande miljöfrågor.
 • Främja kommunens samarbete med andra myndigheter och organisationer i miljöskyddsfrågor.

 

Den kommunala byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter

 • De uppgifter som i markanvändning- och byggnadslagen eller med stöd av den stadgats på den.
 • Ge utlåtanden i ärenden som gäller byggnadstillsyn.

 

De andra uppgifterna som i förvaltningsstadgan stadgats på miljö- och byggnadsnämnden

 • Ansvara för gårdssyner.
 • Besluta om anläggande av ett dike eller placering av en skyddsvall eller pumpstation som krävs för dikning enligt MBL 161 a §.
 • Kan bevilja befrielse från skyldigheten att leda in dagvattnet från fastigheten i kommunens dagvattensystem, vid behov ge närmare föreskrifter om dagvattenhantering, samt meddela en fastighetsägare eller fastighetsinnehavare ett föreläggande att undanröja en olägenhet som orsakas av dagvatten.
 • Uppgifterna som tillhör campingområdesmyndighet enligt lagen om friluftsliv.

Protokoll

Protokoll från ordinarie sammanträde finns till allmännhetens påseende på Elin Kurcksgatan 11 under kanslitid från och med följande veckas fredag. Om fredagen är en helgdag, finns protokollet till påseende därpå följande vardag. Protokoll från extra sammanträde finns till påseende i samband med protokollet från följande ordinarie sammanträde. 

Till byggnadstillsynen ställda ansökningar inlämnas till byggnadstillsynsbyrån i Raseborg och ansökningar till miljövårdsmyndigheten inlämnas till miljöbyrån i Raseborg, båda till adressen: Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

 


Mötesdagar

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder år 2019 till ordinarie möten på onsdagar kl. 18.00 enligt följande:

16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 14.8., 11.9., 16.10., 13.11., 11.12.