Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Svedja (Karis)

• basskifte nr 220-02007-79, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39 ca 26,6 ha

pdf basskifteskarta
pdf anbudsblankett


Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs 

senast 14 mars 2019 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Närmare information ges av stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tfn 019 289 3820.
Anbudsblanketter kan även beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN

15.2.2019

Ändring av stranddetaljplan för Strömsö kungörs anhängig 15.2. Planeringsområdet ligger på ön Strömsö cirka 18 km mot ost-sydost från Ekenäs.

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Vesterby (Ekenäs)

• basskifte nr 835-02596-49, 835-02599-52, 835-02601-54, 835-02603-56,
835-02607-60, 835-04226-30, 835-02605-58, ca 30,3 ha

pdf basskifteskarta, Vesterby

Förslag till detaljplan för Svartå skol- och servicecentrum finns offentligt till påseende på Raseborgs stads officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 4.2 - 5.3.2019.

21.1.2019

Förslag till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende på Raseborgs stads officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 21.1 - 22.2.2019.

14.1.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande stranddetaljplan i kraft med denna kungörelse:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, stranddetaljplan (stadsfullmäktige 12.11.2018 § 110)

Planmaterialet finns tillgängligt på adressen link.raseborg.fi/plan7756

Följande planprojekt anhängiggörs 4.1.2019

Svartå skol- och servicecentrum
Planeringsområdet är beläget i Svartå tätort.

Som en del till planläggningen hörande växelverkan (MBL § 62 och MBF § 30) ordnas ett informations- och diskussionstillfälle om planprojektet. Mötet är öppet för alla och hålls torsdagen 17.1.2019 kl. 17.00 i Mustion koulu (Lindnäsvägen 17)

Hästhagen stranddetaljplan
Planområdet utgör Gårdsbacka-Langansböle gårds (1-151 och 1-179) strandområde.

Källträsket, Vistjärnan, stranddetaljplan
Planeringsområdet ligger ca 10 km sydost om Karis centrum.
Planens beredningsmaterial är till påseende på stadens hemsida www.raseborg.fi samt på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 14.1. – 15.2.2019.

Detaljeplaneförslag för de nedannämda områdena är framlagda 7.1 - 7.2.2019

Järnvägsgatan - Resecentrum
Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs i närheten av Ekenäs station.

Skogby industriområde
Planeringsområdet ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs centrum invid riksväg 25.

En planläggningsöversikt över aktuella planläggningsprojekt har behandlats av planläggningsnämnden 19.12.2018 § 176.

Översikten finns framlagd på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi/planlaggning.

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 11.3, 20.5, 3,6, 16.9, 14.10 och 18.11. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.
STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Raseborgsvägen 37, Ekenäs enligt följande: 14.1, 28.1, 11.2, 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, 17.6, 19.8, 2.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 11.11, 2.12 och 16.12. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

10.12.2018

Björknäsgatan 27-39, detaljeplaneändring anhängiggörs 10.12.2018 och planutkastet finns till påseende under tiden 10.12.2018 – 11.1.2019.

Planområdet är beläget i Ekenäs centrum och omfattar tomterna vid Björknäsgatan 27-39 samt närrekreationsområden. En av de centrala målsättningarna med planändringen är att undersöka möjligheterna att placera ett nytt flervåningshus i den västra delen av nuvarande tomt 1.