Raseborgs stads tekniska sektor lediganslår följande tjänst: tjänsten som Chef för administrativa tjänster, avdelningen för administrativa tjänster för tekniska sektorn

Chefen för administrativa tjänsterna på tekniska sektorn fungerar som avdelningschef för administrativa avdelningen, första placeringsorten är stadshuset i Ekenäs. Ifrågavarande tjänst besätts tillsvidare.
För tjänsten tillämpas prövotid. Den som blir vald ska presentera ett godtagbart hälsointyg för lämplighet till uppgiften.

21.3.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.3.2019 § 14 godkänt detaljplan för 9 stadsdelen Skällargård.

Snart blir det semestertider och vi söker vikarier. Kom med och jobba i vårt glada gäng! Vi söker semestervikarier som är intresserade av vårdarbete.

Är du närvårdare, sjukskötare, eller studerande inom vårdbranschen, anta utmaningen och tag kontakt! Till Mariahemmet söker vi även semestervikarie för vårdbiträde.

15.3.2019

Knipnäs f.d. sjukhus, detaljplan kungörs anhängig 15.3.2019

Planområdet ligger i ett område mellan Baggövägen, Fågelsången och stranden i Ekenäs och har en area på cirka 11,7 hektar.

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Svedja (Karis)

• basskifte nr 220-02007-79, 220-01285-36, 220-01286-37, 220-01287-38 och 220-01288-39 ca 26,6 ha

pdf basskifteskarta
pdf anbudsblankett


Skriftliga anbud ska inlämnas till mätningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs 

senast 14 mars 2019 kl. 14.00. Anbuden ska vara slutna och märkta ”Jordbrukslega”.

Närmare information ges av stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tfn 019 289 3820.
Anbudsblanketter kan även beställas från mätningsenheten, tfn 019 289 2526.

MÄTNINGSENHETEN

15.2.2019

Ändring av stranddetaljplan för Strömsö kungörs anhängig 15.2. Planeringsområdet ligger på ön Strömsö cirka 18 km mot ost-sydost från Ekenäs.

Raseborgs stad upplåter följande odlingsarealer på lega för fem år för jordbruksändamål. Anbud kan ges på följande åkerområden:

Åkerområden i Vesterby (Ekenäs)

• basskifte nr 835-02596-49, 835-02599-52, 835-02601-54, 835-02603-56,
835-02607-60, 835-04226-30, 835-02605-58, ca 30,3 ha

pdf basskifteskarta, Vesterby

Förslag till detaljplan för Svartå skol- och servicecentrum finns offentligt till påseende på Raseborgs stads officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 4.2 - 5.3.2019.

21.1.2019

Förslag till detaljplan för Båssastranden finns offentligt till påseende på Raseborgs stads officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 21.1 - 22.2.2019.

14.1.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande stranddetaljplan i kraft med denna kungörelse:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, stranddetaljplan (stadsfullmäktige 12.11.2018 § 110)

Planmaterialet finns tillgängligt på adressen link.raseborg.fi/plan7756

Följande planprojekt anhängiggörs 4.1.2019

Svartå skol- och servicecentrum
Planeringsområdet är beläget i Svartå tätort.

Som en del till planläggningen hörande växelverkan (MBL § 62 och MBF § 30) ordnas ett informations- och diskussionstillfälle om planprojektet. Mötet är öppet för alla och hålls torsdagen 17.1.2019 kl. 17.00 i Mustion koulu (Lindnäsvägen 17)

Hästhagen stranddetaljplan
Planområdet utgör Gårdsbacka-Langansböle gårds (1-151 och 1-179) strandområde.

Källträsket, Vistjärnan, stranddetaljplan
Planeringsområdet ligger ca 10 km sydost om Karis centrum.
Planens beredningsmaterial är till påseende på stadens hemsida www.raseborg.fi samt på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 14.1. – 15.2.2019.