Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, En dag för alla

Anmälan gäller evenemanget En dag för alla, med musik på scen i Stallörsparken, lö. 20.7.2019 kl. 12–24.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, four-one-seven oy

Anmälan gäller utomhuskonsert, Retriitti, vid Raseborgs slott, 31.8.2019 kl. 17:00 – 02:00.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Hembygdens vänner i Snappertuna r.f.

Beslutet ges den 1.7.2019

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 12.6.2019 § 102 beslutat att bevilja Sarins Grus Ab marktäktstillstånd för fortsatt tagning av sand och grus på fastigheten 710-571-1-14 i Rekuby, Raseborg.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Destia Oy

Anmälan gäller reparation av västra delen av järnvägsbron över Pojoviken, i Ekenäs (reparation, sandblästring och målning). Arbetet utförs på tågtrafikens villkor, också veckoslut och nätter (tiderna anges i beslutet). Projektet pågår 3.7 – 1.10.2019, de bullrigaste skedena görs i juli–augusti.

Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice samt invandrarbyrån.

ÄRENDE                         

Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar som gäller stenbrytning, borrpålning, samt byggande av en så kallad spontvägg vid Åminne kraftverk, Valsverksvägen 30, Raseborg. Arbetet utförs må - fre kl. 07.00 - 20.00 under tidsperioden 1.7–31.12.2019.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Bromarv Byaråd rf

Anmälan gäller Bromarfnatten, danskväll med orkester, 29.6.2019 kl 20–00:30.

Tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 23.8-30.8.2019 och 18.9-27.9.2019 .

Kungörelsen i sin helhet här: pdf Nylands brigads repetitionsövning

Raseborgs stad

13.6.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 3.6.2019 § 66 godkänt Lindersvägens underfart, detaljplan.

Västra Nylands Polisinrättning kungör följande:

pdf Västra Nylands Polisinrättning

Raseborgs stad