Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 14.8.2019 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslut om tillståndet och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, Ekenäs

Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland

Ärende: Byggande av en fiskväg förbi Koski kraftverk i Kiskonjoki, Salo

Läs hela kungörelsen här Kungörelse fiskeväg Koski kraftverk, Kiskonjoki

Sökande:Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Ärende: Byggande av en fiskväg förbi dammen Hålldam i Kiskonjoki, Salo

Läs hela kungörelsen här Kungörelse Hålldam i Kiskonjoki

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2001 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område.

Läs kungörelsen i sin helhet här: Uppbåd 2019

4.7.2019

Stallörsparken, ändring av detaljplan kungörs anhängig 5.7.2019.

Planändringen berör Stallörsparken och en del av hamnområdet i Ekenäs tätort. I och med planen undersöker man områdets utvecklingsmöjligheter speciellt med tanke på trafik, service, båtliv och rekreation.

4.7.2019

Trollshovda Bruk, stranddetaljplan kungörs anhängig 5.7.2019.

Planeringsområdet är beläget i Trollshovda i Västra Nyland, ca 12 km väster om Tenala kyrkby och norr om Bromarv nära gränsen till Egentliga-Finland. Målsättningen med planeringen är att fastslå och befästa områdets byggrätt.

Utkast till stranddetaljplan för Trollshovda Bruk finns offentligt till påseende på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi/planlaggning samt på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 5.8 – 6.9.2019.

4.7.2019

Skogtorp, stranddetaljplan kungörs anhängig 5.7.2019

Planområdet ligger ca 5 km nordväst om Pojo kyrkby. Målet med stranddetaljplanen är att kunna anvisa nya fritidsbyggnadsplatser.

Försvarsmakten, Nylands regionalbyrå kungör inom Nyland hur uppbådet ordnas: 

Kungörelse: pdf Kungörelse uppbåd.

Raseborgs stad.

 

13.6.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 3.6.2019 § 66 godkänt Lindersvägens underfart, detaljplan.

Västra Nylands Polisinrättning kungör följande:

pdf Västra Nylands Polisinrättning

Raseborgs stad

4.6.2019

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 20.5.2019 godkänt följande planer:

§ 45 Tallkulla, stranddetaljplan

§ 46 Järnvägsgatan – Resecentrum, detaljplan