Anmälan gäller utomhuskonsert (Augustinatten) vid restaurang Bossa Nova, Ormnäsvägen 1, Ekenäs, 16.8.2019 kl. 18–0:15. Sporadiskt buller förekommer från och med kl. 12 (test av ljud etc.).

13.6.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 3.6.2019 § 66 godkänt Lindersvägens underfart, detaljplan.

- 710-52-120-22, Krigaregatan 10, Karis

Ovan nämnda beslut har givits den 14.6.2019 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 13.6. – 1.7.2019.

Förslag till gatuplan för Alingsåsgatan-Kilavägen är under tiden 12.6– 26.6.2019 framlagt på tekniska centralen, Raseborgsvägen 37 i Ekenäs samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

Gatuplanen omfattar avsnittet Blåbärsgatan-Alingsåsgatan 34, dvs i anslutning till gatuarrangemangen vid den nya järnvägsbrons södra ända.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.

pdf Gatuplan Alingsåsgatan Kilavägen

TEKNISKA NÄMNDEN

Förslag till gatuplan för Bangatans avsnitt Nils Grabbegatan – Dalgatan är under tiden 12.6– 26.6.2019 framlagt på tekniska centralen, Raseborgsvägen 37 i Ekenäs samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

Gatuplanen kompletterar områdes- och gatuplanen för Karis resecenterområde och ligger till grund för kommande ändringsarbeten på Bangatan.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.


pdf Gatuplan Bangatan NilsGr Dalg

TEKNISKA NÄMNDEN

Fiskeområdenas protokoll  till påseende:

pdf Ekenäs-Pojo fiskeri område stämma protokoll

pdf Västra Nylands fiskeriområde och Ekenäs-Pojo fiskeriområde

pdf Ekenäs-Pojo fiskeområde

Raseborgs stad

 

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, A. Berglund Ab

Anmälan gäller gatuarbeten nattetid 10.6 – 31.8.2019, vid korsningen Raseborgsvägen – Flemingsgatan, för att undvika att störa trafiken. Arbetet sker sporadiskt under max. 10 nätter.

Anmälan gäller utomhuskonsert vid Raseborgs slott, 31.8.2019 kl. 17:00 – 02:00.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut
nr 224/2019 av 7.6.2019 ändrat miljötillståndet för verksamheten vid
Lassila & Tikanoja Oyj:s hanterings- och omlastningsstation samt
granskat tillståndsbestämmelserna så de motsvarar kraven för bästa
användbara teknik (BAT) inom verksamhetssektorn.

Kungörelse:pdf Kungörelse Lassila & Tikanoja

Beslut: pdf Beslut-Päätös Lassila & Tikanoja

Raseborgs stad

Västra Nylands Polisinrättning kungör följande:

pdf Västra Nylands Polisinrättning

Raseborgs stad

Anmälan gäller piratfest i borgen med musik, 3.8.2019 kl. 18:00 – 23:45.