Rättelse av sakfel - Avgörande av planeringsbehov: 710-521-2-8 / PB 2017-14

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger korrigerat beslut 20.8.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Tomter / lägenheter där åtgärd vidtas 
710-521-2-8 / PB 2017-14
Germundbyvägen 45

Åtgärd
Bostadshus, 300 m²vy
Ekonomibyggnader (garage + växthus), totalt 250 m²vy

Raseborg 17.8.2018

Planläggnings- och miljöavdelningen

Anne Lindholm
kanslisekreterare

Detta anslag har anslagits på Raseborgs stads anslagstavla 17.8.2018 – 21.9.2018

Vasa förvaltningsdomstol kungör följande kungörelse:

pdf Kungörelse över slut enligt vattenlagen och hörande med anledning av besvären

Raseborgs stad 15.8.2018

Stadskanliset

Nylands närings-,trafik- och miljöcentralens (NMT-centralen i Nyland) ansvarsområde för miljö och naturreserserna framlägger till påseende 13.8.2018 klassificering och avgräsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå.

Kungörelsen i sin helhet kan läsas här:

pdf Klassificering och avgränsning av grundvattenområden i Hangö, Raseborg, Sjudeå och Ingå

Övrigt material finns till påseende på stadskansliet, Gustav Wasa gatan 10, Ekenäs.

Ärende           

Utvidgning av djurstallsverksamhet.

Plats för verksamheten

Valkjärv gård, Vihreämäentie 6, 10 420 Skuru. Fastighet 710-699-1-125

Beskrivning av verksamheten

Sari Lehto har ansökt om förnyat miljötillstånd för utvidgning av mjölkgårdsverksamheten i samband med generationsväxling. Från tidigare har gården lov att hålla 48 mjölkkor, 16 kvigor och 30 ungdjur. Företagarna har som mål att år 2022 ha utökat beståndet till 120 mjölkkor och ca 90 ungdjur.

Utkastet till ändring och utvidgning av Wäxärs stranddetaljplan hålls framlagt i enlighet med 30 § MBF under tiden 13-27.8.2018 på Raseborgs stads www-sidor: http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/stranddetaljplaner

Området omfattar ett antal obebyggda tomter samt vissa stränder i den gällande strandetaljplanen (ändring) samt Brändholmarna, Björkholmarna och Getholmen (utvidgning).

Respons på planutkastet bör sändas senast 31.8.2018 till konsulten som uppgör planen på adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Sten Öhman, Sunnanvägen 7, 10900 Hangö. Tilläggsuppgifter: Sten Öhman, 044-2530464, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Ett informations- och diskussionstillfälle om planen hålls på Sandis café i Sandnäsudd fredag 17.8.2018 kl. 17.00.

Anmälan gäller utomhuskonsert, Retriitti, vid Raseborgs slott, 1.9.2018 kl. 17:00 – 01:00.

Denna kungörelse finns till påseende under tiden 8.8 – 22.8.2018 på Raseborgs stads anslagstavla och på stadens hemsida.

Dag för givande av beslut: 8.8.2018

Anmälan gäller friluftskonsert vid restaurang Bossa Nova, Ormnäsvägen 1, Ekenäs, 17.8.2018 kl. 18 – 00:15 (soundcheck sporadiskt 3 h innan).

Allmänt invånarmöte arrangeras på torsdag 23.8.2018 kl 18-20 i Samlingslokalen (Lokalen), adress: Fiskarsvägen 318, 10470 Fiskars. Vid tillfället presenteras planens beredningsmaterial, varefter workshop arrangeras. Beredningsmaterialet är offentligt framlagt 6.8 – 9.9.2018. (link.raseborg.fi/plan7758)

Planområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det övre bruket.
Tilläggsuppgifter: Planläggningsingenjör Johanna Laaksonen, 019 289 3846, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dag för givande av beslut: 3.8.2018

Anmälan gäller friluftskonsert utanför pub Santa Fe, Skillnadsgatan 14, 4.8.2018, kl. 18:00-23:30.

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 27.7.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta

Asia: Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2019 alkaen.

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Lohjan sekä Raaseporin kaupunkien ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen verkkosivuilla. Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmäliitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 7.9.2018. Oikaisunhakuakoskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitelmapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Helsingissä 27.7.2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto

Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 3963322

 

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2019 alkaen

Godkännande av en fiskevårdsplan för Hangö Vattens Gennarbyviken för åren 2016-2020


Fiskevårdsplanen har lämnats in 20.3.2018 till fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för godkännande. Kontrollplanen är utfärdad av Västra Nylands vatten och miljö rf.

Presenterad kontrollplan
Fiskevårdsplan är presenterad som bilaga med den här kungörelsen. Fiskevårdsplanen innehåller fiskutplanteringar, provfiske och fiskeförfrågan. Årligen planteras:
- 2-årig insjööring, möjligast stor ( ~25 cm) för ca. 2.000 €
- 1-sommar gammal planktonsik för ca. 2000 €
- 1-sommar gammal gös för ca 500 €