Vad är närståendevård?

Med närståendevård avses vård och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i hemförhållanden, med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

 

Förutsättningar för stödet

Stöd för närståendevård kan beviljas när den vård som sker hemma ersätter vård på anstalts- eller sjukhusnivå. Vårdbehovet bör finnas dygnet runt eller kontinuerligt och behövas dagligen. Vården bör vara mera bindande och krävande än vad normal familjeomsorg innebär. Ett behov av hjälp som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.

Man ansöker om stöd för närståendevård med en skriftlig ansökan. Till ansökan om närståendevård fogas ett läkarutlåtande.

Blanketten för ansökan om stöd för närståendevård hittar du här:

 doc Ansökan om stöd för närståendevård av barn och unga under 18 år

Blanketten måste skrivas ut och undertecknas, den kan inte skickas elektroniskt.

Ansökan riktas till handikappservice om den vårdade är under 18 år gammal och till seniorrådgivningen om den vårdade fyllt 18 år.

 

Vem kan vara vårdare

Vårdare kan vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och vars hälsa och funktionsförmåga är tillräcklig för uppdraget, samt som är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av behövlig service.

Det är inte möjligt att anställa utomstående vårdare.

 

Bedömning av vårdbehovet

Vårdbehovet utreds individuellt. Ett läkarutlåtande bifogas till ansökan och inlämnas till handikappservice. Stöd för närståendevård förutsätter ett hembesök. Under hembesöket görs en kartläggning av helhetssituationen. En vård- och serviceplan uppgörs för klienten. Ur planen framgår vårdbehov och vem som verkställer vården.

Då behovet av närståendevård bedöms i fall som gäller barn och ungdomar beaktas vårdarens och den vårdbehövandes situation som helhet, barnets ålder, den sociala omgivningen, samt den vårdbehövandes fysiska och psykiska tillstånd. Ett barns behov av vård och hjälp jämförs med det behov av vård, omsorg, handledning och tillsyn som gäller för ett barn eller en ungdom i samma ålder.

Vård- och serviceplanen justeras i enlighet med förändringar i vårdtagarens behov av service

 

Rätt till ledighet

Närståendevårdaren har rätt till minst två dygn ledig tid per kalendermånad. En närståendevårdare som inte är bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag har rätt till två dygn ledigt per månad.

Närståendevårdaren anses i regel inte vara bunden vid vården dygnet runt om vårdtagaren regelbundet får annan vård, omsorg eller stöd över sju timmar i snitt per vardag.

En närståendevårdare har rätt till minst tre dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han eller hon oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar social- och hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller undervisning. Den vårdbehövande kan anses tillbringa en liten tid av dygnet utanför hemmet om den regelbundna frånvaron är i genomsnitt 5-7 timmar/vardag.

Under vårdarens lagstadgade ledighet skall kommunen se till att vården av vårdtagaren ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Vårdtagaren skall också tillfrågas.

Närståendevårdarens ledighet kan ordnas med hjälp av ersättande närståendevård. Detta arrangemang förutsätter att vårdaren själv hittar en lämplig ersättare.

De lediga dagarna för närståendevårdare för utvecklingshämmade ordnas med hjälp av tjänsterna inom vården av utvecklingshämmade. Dessa tjänster är korttids- och veckoslutsplatser. Kommunen beslutar i första hand om tid och plats.

För tjänster som kommunen ger debiteras normala klientavgifter. Undantag är tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet för vilka för närvarande (2018) debiteras högst 11,40 € per dygn.

En närståendevårdare har möjlighet att simma i simhallen för 1€/besök. Vid inköp av biljett vid Ekenäs simhall meddelar du att du fungerar som närståendevårdare. Simhallen har en egen uppföljning på dessa simhallsbesök (informera först handikappservicen om du vill utnyttja simhallsförmånen).

 

Utbetalning av stödet

För vård som ges enligt stöd för närståendevård ingås ett avtal mellan vårdaren och kommunen. Stöd för närståendevård är en beskattningsbar inkomst. För vårdare under 65 år samlas pension. Vårdararvodets storlek är beroende av hur bindande och krävande vården är.

Vårdararvodet är minst 392,57 € i månaden (2018).

Regelbunden intervallvård sänker stödet enligt följande:

- då vårdtagaren sköts 3 veckor hemma och 1 vecka annanstans påverkas inte stödet.

- då vårdtagaren sköts 2 veckor hemma och 2 veckor annanstans sänks arvodet med 50 %.

Stödet för närståendevård baseras på lagen om stöd för närståendevård (937/05).