Färdtjänst enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp 8 §

Med färdtjänst avses gravt handikappade personers rätt att använda taxi eller invataxi.

Färdtjänst som beviljas enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp 8 § beviljas till en gravt handikappad person som enligt lagen om hemort är bosatt i Raseborg. Personen som ansöker om färdtjänst bör ha långvariga, särskilda svårigheter att röra sig och kan på grund av sitt funktionshinder eller sin sjukdom inte anlita offentliga kollektivtrafikmedel utan oskäligt stora svårigheter (Fssh § 5).

Behovet av färdtjänst måste bero på ett handikapp eller en sjukdom som förorsakar bestående eller långvariga men. Med långvarigt menas i detta sammanhang ett behov/men som består vanligtvis över ett år. Färdtjänst kan beviljas på anhållan till gravt handikappad person som inte får denna tjänst med stöd av någon annan lag.

Ett gravt handikapp kan vara såväl fysiskt som psykiskt. Vid bedömning av gravt handikapp fäster man uppmärksamhet vid läkarutlåtanden, övriga utredningar; exempelvis en bedömning av gångförmåga och trappgång samt personens verkliga möjlighet att använda kollektivtrafik utan hinder. Vid bedömningen av färdtjänstbehovet är det funktionsnedsättningens inverkan på personens förmåga att kunna använda sig av allmänna kommunikationsmedel som är avgörande. Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, få bussturer eller avstånd till busshållplats är inte faktorer som i sig berättigar till färdtjänst.

Vid bedömningen av färdtjänstbehovet enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp §8 (handikappservicelagen) beaktas inte den sökandes inkomst eller sociala förhållanden.

 

 pdf Anvisning för taxi användare 

 

 

Ansök om färdtjänst

Kommunen kan erbjuda två olika färdtjänster, enligt socialvårdslagen eller enligt handikappservicelagen. Den som önskar färdtjänst med stöd av endera lagen skall lämna in en ansökan. Detta görs på blanketten, se nedan. Läkarutlåtande bör alltid bifogas ansökan.

 

Här hittar du blanketter för färdtjänst :

doc Färdtjänstansökan inom handikappservicen

Mera information kring färdtjänst enligt socialvårdslagen hittar du här: 

https://raseborg.fi/fardtjanst

 

 

 

Sjukvårdsresor är inte färdtjänstresor

Färdtjänst får inte användas för resor till läkare, sjukhus eller rehabilitering.
För dessa resor kan man ansöka om ersättning hos Folkpensionsanstalten.

 

Uträttandet av resor

Färdtjänsten är till för att personen skall kunna uträtta olika ärende- samt rekreationsresor inom staden Raseborg eller inom dess närkommuner. Till Raseborgs när-/gränskommuner hör Hangö, Ingå, Lojo och Salo.

Från och med den 1.7.2018 beställs alla HSL- och SVL-resor via Lähitaksi. Taxibilen kan inte beställas direkt av chauffören, såvida det inte är fråga om en returresa som avtalas under avresan eller att klienten har beviljats rätt till bekant taxi. Rätt att anlita bekant taxi kan beviljas på basen av individuell prövning. Om rätten till bekant taxi ansöks skriftligt från den egna kommunen. 

Numren för beställning av Lähitaksi är de samma i alla avtalskommuner.

 

En taxi för HSL- och SVL-resor beställs från och med 1.11.2018 från följande: 

   

Finska, vanlig taxi  010 193053              invataxi 010 193044

Svenska, vanlig taxi  010 193043            invataxi 010 193045

           

För klienterna är telefonavgiften 0 € + lokalnätsavgift.

Taxin kan beställas också i förväg.

En invataxi kan beställas också som en sk. förhands- eller veckobeställning.

För en lyckad färdbeställning berätta följande i samband med samtalet:  

 att betalnignen sker med kommunens HSL- eller SVL-färdtjänstkort

 uppgifterna om upphämtningsplats så noga som möjligt 

 uppgift om medhavda hjälpmedel och behov av biltyp (personbil, farmare)

 behov av hjälp/assistans

Returtransporten kan beställas från ovan nämnda nummer. Ni kan också komma överens om det med den taxi som hämtade er. En taxi för hemtransporten kan också tas från en taxistation, ifall bilen har en lämplig kortläsare och den är med i Lähitaksis förmedlingssystem. Kom ihåg att chauffören  i dessa fall är skyldig att för statistikföring och fakturering av resorna meddela uppgifterna för returtransporten till Lähitaksi. En färdtjänstresa ska alltid företas längs den kortaste vägen. Returresan till startadressen är en ny enkelresa. En självriskandel betalas i taxin för båda resorna.

En klient beviljas färdtjänstresor för att uträtta ärenden och för rekreation utgående från hens individuella behov. I allmänhet beviljas minst 18 enkelresor i en riktning per månad.

 

Arbets- och studieresor

Färdtjänst kan beviljas också för arbets- och studieresor. Självriskandelen för dessa resor är inte densamma som självrisken för de resor som görs för att uträtta ärenden och för rekreation. För dessa resor fattar tjänstemannen inom handikappservicen en separat beslut.

  

 

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

Mera information hittar du på www.trafi.fi 

Ansökningsblankett:

https://www.suomi.fi/service/blankett/dbae8b21-5c73-432b-a6ec-63f6a2d1f520