Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas personer med svår funktionsnedsättning som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan anlita offentlig kollektivtrafik utan oskäligt stora svårigheter. Färdtjänst kan beviljas för arbets- eller studieresor samt för resor som hör till det dagliga livet (t.ex. uträttande av ärenden och rekreation).

 

Vid bedömningen av färdtjänstbehovet är det funktionsnedsättningens inverkan på personens förmåga att kunna använda sig av allmänna kommunikationsmedel som är avgörande. Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, få bussturer eller avstånd till busshållplats är inte faktorer som i sig berättigar till färdtjänst. Vid bedömningen av färdtjänstbehovet enlig handikappservicelagen beaktas inte den sökandes inkomst eller sociala förhållanden.

 

pdf Ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen