Service för personer med funktionsnedsättning

Service för personer med funktionsnedsättning är avsedd för personer som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Handikappservicelagen är i första hand till för att betjäna gravt handikappade personer. Stödet är inte inkomstbaserat. 

Målsättningen med handikappservice är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva ett gott, meningsfullt liv som är jämlikt i förhållande till andra kommuninvånare.

Det kan handla om att kunna kommunicera, klara sig själv, sköta hemmet och att röra sig självständigt i sin omgivning. Det kan vara problem med social kompetens, hälsa, trygghet, skriftlig förmåga, fritid och arbete. Tillsammans med klienten upprättas en individuell serviceplan.

Serviceplanen  (link till Institutet för hälsa och välfärd)

 

Raseborgs stad ordnar service och ekonomiskt stöd för sina gravt handikappade invånare i enlighet med Lagen om service och stöd på grund av handikapp (Handikappservicelagen). Service och stöd enligt handikappservicelagen ska ordnas, om en handikappad inte får tillräcklig service eller lämpliga förmåner på basen av någon annan lag.

 

Staden producerar själv tjänsterna eller köper dem av privata tjänsteproducenter eller samkommuner. Med servicen strävar man till att göra det möjligt för handikappade att klara sig så självständigt som möjligt i vardagen med beaktande av hans eller hennes mänskovärde.

 

Tjänster för handikappade ordnas i första hand som en del av det allmänna servicesystemet, till exempel via medicinsk rehabilitering eller stöd och vård i hemmet (enligt Socialvårdslagen). Om primär service täcker sökandes behov, beviljas inte ersättning med stöd av handikappservicelagen.

 

Tjänster för gravt handikappade:

  • Personlig assistans
  • Färdtjänst
  • Serviceboende
  • Ändringsarbeten i bostaden
  • Dagverksamhet

 

Anslagsbundna tjänster och stödfunktioner:

-          rehabiliteringshandledning

-          anpassningsträning, stödtecken, handledning i förmågan att kunna orientera sig

-          redskap, apparater och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

-          ändringsarbeten

-          extra klädkostnader samt extra kostnader för specialkost

-          stödpersoner

Tjänsterna beviljas enligt prövning utifrån de anslag som kommunen avsatt för dem. En handikappad person har inte en subjektiv rättighet att få tjänsterna.

 

Specialomsorg

-          boendeservice

-          daglig verksamhet

-          arbete med stöd

-          lovvård

-          korttidsvård

 

Stöd för närståendevård för personer under 18

-          ett barns/ungdoms behov av vård och hjälp jämförs med det behov av vård, omsorg, handledning och tillsyn som gäller för ett barn eller en ungdom i samma ålder.

 

Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp på grund av

-          ålderdom

-          sjukdom

-          återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Servicen utan moms kan vara tex. skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden räknas alla som momsfri service.