Vårdens tillgänglighet

 

Vårdens tillgänglighet innebär att nödvändig hälso- och sjukvård i rätt tid tryggas för invånare i kommunerna i Finland och för de utlänningar som ges hälso- och sjukvård på grundval av EU-bestämmelser eller konventioner om social trygghet. Bestämmelser om vårdens tillgänglighet finns i grundlagen, lag om patientens ställning och rättigheter samt i det lag- och förordningspaket som trädde i kraft 1.3.2005 som en s.k. vårdgaranti. Vårdgarantin gäller bedömning av behovet och genomförandet av icke akut vård. Akutvård, akuta undersökningar och jour ska vara tillgängliga utan bestämda eller bokade tider.

 

Med vårdens tillgänglighet avses i vardagsspråket i allmänhet vårdgarantins viktigaste delar:

- omedelbar kontakt med hälsocentralen vardagar under angivna öppettider antingen per
telefon eller genom besök

- inom primärvården en bedömning av vårdbehovet senast den tredje vardagen från det att
patienten tog kontakt

- inom specialiserad sjukvård behandling av remiss senast inom tre veckor efter att remissen
anlänt

- väntetiden för nödvändig behandling inom de tidsfrister som fastställts för vårdgarantin, i
primärvården i allmänhet inom tre månader och i den specialiserade sjukvården inom sex
månader efter att behovet av vård bedömts.

 

I bedömningen av behovet av specialiserad sjukvård tillämpas enhetliga grunder för vård i hela landet. Patienten har inte rätt att få en viss typ av vård om inte läkaren anser det vara nödvändigt. Varje patient har rätt att vägra ta emot vård.

 

Vårdgarantin gäller även mun- och tandvård. I mun- och tandvård har de enhetliga grunderna för vård utarbetats så att behovet av vård och hur brådskande vården är bedöms redan vid första kontakten (i allmänhet ett telefonsamtal till den egna hälsocentralen), och i detta sammanhang kan en tid bokas till tandläkaren eller tandskötaren.

 

I praktiken ansvarar hälsocentralerna och sjukhusdistrikten för att säkerställa vårdens tillgänglighet. Väntetiderna för vård gäller både tjänster som genomförs som eget arbete och köpta tjänster. Om sjukhuset eller hälsocentralen inte själva kan tillhandahålla vård inom utsatt tid ska patienten erbjudas möjlighet till vård annanstans. Patienten kan inte på eget initiativ söka sig till exempelvis den privata sektorn utan den egna hälsocentralen eller det egna sjukvårdsdistriktet anvisar en ersättande vårdplats.

 

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården ska offentliggöra uppgifter om hur man lyckats med att ge vård inom utsatt tid i dagstidningarna eller på Internet minst var sjätte månad. Man kan höra sig för om situationen även vid den egna hälsocentralen eller verksamhetsstället för specialiserad sjukvård. Eventuella förfrågningar och påminnelser om hur vårdgarantin uppfyllts riktas i första hand till överläkaren för den enhet som ansvarar för vården. I frågor som gäller vårdgarantin kan man vända sig även till patientombudsmannen.

 

Tillgången till vård inom primärvården, statistik/THL

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården, statistik/THL