Influensavaccineringen börjar v. 44/2018  

Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar. Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna.

Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. 

Rätt till vaccinering har även personer som är i kontakt med nämnda riskgrupper eller gravida.

 

Ekenäs hälsostation v. 44-47 ti–to kl. 13-15

lördag 17.11.2018 kl. 9-14

Pojo hälsostation v. 45-48 ti kl. 8-12 och to kl. 13-15

Karis hälsostation v. 44-47 ti–to kl. 13-15,

lördag 10.11.2018 kl. 9-14

 

Bromarv öppna mottagning, v. 44-47 må och to kl. 9-11

Wättlaxvägen 20 bost. 2 

Tenala öppna mottagning v. 44-47 to kl. 9-10

Svartå öppna mottagning v. 44-47 ti och fre kl. 9-10

 

Öppen mottagning på rådgivningarna lördag 10.11.2018; Ystadsgården Ekenäs kl. 9-15, Karis rådgivning kl. 9-15 och Pojo rådgivning kl. 9-12. 

 

Övriga tider enligt överenskommelse

 

Barn och gravida vaccineras på egen rådgivning enligt överenskommelse. 

Skolelever som hör till riskgruppen kan vända sig till sin skolhälsovårdare

 

 

Akut sjuk i Raseborg?

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Är du livshotande sjuk, ring 112! Livshotande situationer kan vara - medvetslöshet - patienten har slutat andas, patienten går inte att väcka - förlamningssymptom - kraftig andnöd, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord - kraftig bröstsmärta och dessutom kallsvettningar och kraftlöshet - krampanfall som inte går över - blödningar förorsakade av stora skador - skador mot huvudet - trafikolyckor (hög fart, över 60 km/timme) - fall från hög höjd (två gånger egen längd)

Är situationen akut men inte livshotande, ring 019-289 3300. Till dessa situationer kan till exempel räknas: - bröstsmärtor eller fortgående rytmstörningar - en ung person eller person i arbetsför ålder som snabbt blir i dåligt allmäntillstånd - skador, sår som blöder mycket, benbrott i fel ställning - försämrad syn som beror på ansiktsskador - nedsatt medvetandenivå - plötslig förvirring, otydligt tal - plötsig huvudvärk, synstörningar - plötslig andnöd, patienten kan prata meningar - plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta - plötslig kraftig ryggsmärta Dessutom kräver följande symptom akut vård: - övre luftvägsinfektioner med hög feber, misstanke om angina - fjärde dagen med feber över 38˚C - magsjuka, men hos vuxna enbart om man inte får tillräckligt vätska i sig eller om man har någon belastande grundsjukdom - kraftig öronvärk - långvarig näsblödning - sår, muskelförsträckning, skada orsakad av stor kraft - misstanke om fraktur i armar eller ben - plötsligt uppkommen ögoninflammation - urinvägsinfektion med feber och/eller försämrat allmän tillstånd, urinstopp - stor gynekologisk blödning - yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre - omfattande allergisk reaktion med utslag - större inflammation på huden - svår ångest, hallucinationer, andra psykiska störningar

Anmälning Då du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående. Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning. Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

Undersökningar och åtgärder En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm. Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar också tid innan undersökningsresultaten är färdiga. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling. Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling. Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändra och därför kan du behöva ta kontakt på nytt.

Om dina symtom kräver sjukhusvård överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

 

 

 

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Vårdbehovsbedömningen vid den första kontakten till hälsovårdscentralen ligger som grund för prioritering och vidare vårdhänvisning. En bedömning av vårdbehov görs av vårdarna såväl per telefon och vid behov på mottagningen. På basis av bedömningen hänvisas patienter till öppna mottagningens skötare eller läkare vid brådskande ärenden inom 1-3 dagar. Patienter som är i behov av annan icke brådskande vård behandlas inom tre månader från vårdkontakten.

Klienter ombeds ringa efter kl. 10 vid icke brådskande fall och för att boka tid till läkarens eller skötarens mottagning.

 

   

 

Raseborgs HVC-mottagningar

Raseborg har en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs.
Om du vill byta hälsostation bör du lämna in en anmälan. Du kan byta hälsostation högst en gång per år. Närmare information ges på stadens webbplats (www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard/aktuellt).