Socialombudsmannens uppgifter baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).

Socialombudsmannens uppgifter är

  • Ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
  • Bistå klienten i frågor som rör anmärkning
  • Informera om klientens ställning och rättigheter
  • Också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
  • Följa med hur klientens ställning och rättigheter utvecklas i kommunen.

Till socialombudsmannens uppgiftsområde hör inte tjänster som ges av Folkpensionsanstalten (FPA), arbetskraftsmyndigheter, skuldrådgivning eller intressebevakning.

Besök måste alltid avtalas på förhand. 


Kontaktuppgifter:
 
Johanna Söderlund, tfn 019-289 2000,
i regel måndag-torsdag kl. 13.00-15.00

Postadress: PB 58, 10611 Raseborg
Epost: johanna.soderlund(at)raseborg.fi