Patientombudsmannens uppgifter står skrivna i lagen (785/1992) om patientens ställning och rättigheter.

Till patientombudsmannens uppgifter hör:
• ge råd åt patienten gällande tillämpandet av patientlagen och ärenden gällande patientens rättigheter
• ge råd och vid behov hjälpa patienten med eventuella klagomål
• ge råd och vid behov hjälpa vid patientskadestånd och att söka om ersättningar
• informera om patientens rättigheter och att främja rättigheterna för patienten och genomförandet av de

Patientombudsmannen representerar inte patienten vid domstolen.

Om något oklart förekommer om vården är det rekommenderat att i första hand kontakta och diskutera med vårdpersonalen.

Kontaktuppgifter:

Johanna Söderlund, tfn  019-289 2000,
i regel måndag-torsdag kl. 13.00-15.00

Postadress: PB 58, 10611 Raseborg
E-post: johanna.soderlund(at)raseborg.fi

Besök måste alltid avtalas på förhand.