Social- och hälsovårdssektorns grundläggande uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och ansvara för att kommuninvånarna i Raseborg erhåller en kvalitativt god och tillräcklig vård och omsorg i samarbete med grundtrygghetsproduktionen, sjukvårdsdistriktet och övriga aktörer.

Social- och hälsovårdsnämndens uppgifter är att ordna social- och hälsovårdstjänsterna för befolkningen genom egen produktion eller med externa avtalsproducenter. Nämnden definierar servicestrukturen på basen av gemensamma grunder för närservice, regional service och centraliserad service samt fastställer målsättningar för vården och kvaliteten i vårdkedjan. Nämnden ansvarar för att följa med befolkningens vårdbehov och har ett övergripande ansvar för att vårdkedjan fungerar mellan den egna produktionen, de olika avtalsproducenterna och specialsjukvården. Nämnden övervakar och utvärderar kvaliteten och tillgängligheten av alla beställda vårdtjänster. Budgetering, beställning och uppföljning av hela grundtrygghetsproduktionen görs enligt Maisema-modellen.

Genom ett mångsidigt serviceutbud och samarbete med tredje sektorn jämte föreningar stöds individens ansvarstagande för den egna hälsan. Utgångspunkten är insikten om att individens egna levnadsvanor och val är den faktor som mest påverkar hälsotillståndet och indirekt behovet av stadens serviceutbud. Det förebyggande arbetet är av central betydelse.

Raseborgs social- och hälsovård produceras dels av kommunen själv i de geografiska områdena Ekenäs och Pojo, samt av Mehiläinen Oy, Folkhälsan Syd Ab och Attendo Oy som är externa producenter med Karis som geografiskt område.


Mehiläinen Oy


Folkhälsan Syd Ab


Attendo Oy

 

Raseborgs egen social- och hälsovårdsverksamhet är indelad i fyra avdelningar; produktion av social service, omsorgstjänster, hälsovårdstjänster och sysselsättningstjänster. 

I Raseborg finns det för tillfället tre fungerande hälsostationer. De är belägna i Ekenäs, Karis och Pojo. I Tenala verkar en rådgivningsmottagning och dessutom verkar hälsovårdarmottagningar vissa dagar i veckan på flera ställen i kommunen.


Här kan du se en finskspråkig video om hur det är att jobba på Raseborgs hälsostationer. Videon har ursprungligen procucerats för ett finskspråkigt läkarrekryteringstillfälle.