En ny läroplan för gymnasierna i Raseborg är fastställd att tas i bruk från och med hösten 2016. Läroplanen för gymnasieutbildningen i Raseborg 2016 definierar verksamhet och undervisning som är gemensam för alla Raseborgs stads gymnasier. Med undantag för beskrivning av mål och centralt innehåll i lärokurserna modersmål och litteratur, det andra inhemska språket samt skolvisa kurser, är innehållet gemensamt för de båda språkgruppernas gymnasier. De skolvisa delarna av läroplanen utgör en del av gymnasiernas läsårsplaner.

Arbetet med läroplaner för förskoleverksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har genomförts parallellt i en styrgrupp. I syfte att skapa kontinuitet i verksamhet och undervisning för barnen och de unga ingår gemensamt definierade element i läroplanerna. Kontinuiteten främjas särskilt i beskrivningarna av värdegrunden, synen på lärandet, den pedagogisk miljön och arbetsmetoderna, samt utvecklandet av verksamhetskulturen.

Läroplanen för gymnasieutbildningen tas i bruk för de studerande som inleder studierna i gymnasiet 1.8.2016, varefter ibruktagandet framskrider årskursvis.

pdf Läroplan 2016 för gymnasieutbildningen i Raseborg 

(Genom att klicka på kapitelrubriker i innehållsförteckningen kommer du direkt till det innehåll som du vill läsa.)

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i gymnasiernas studerandevårdande arbete. Med studerandevård avses främjande och upprätthållande av studerandes goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

Studerandevården hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för studerandehälsotjänster. Det studerandevårdande arbetet genomförs på tre nivåer:

1. Raseborgs elevvårdsteam är en styrgrupp som handhar planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elev- och studerandevårdsarbetet och elev- och  studerandehälsotjänsterna i staden som helhet.

2. Det gemensamma studerandevårdsarbetet handhas inom skolans studerandevårdsgrup. Studerandevårdsgruppens uppgift är att planera och genomföra verksamhet i förebyggande syfte till stöd för att främja välbefinnande och garantera tryggheten och säkerheten för alla i skolsamfundet.

3. Den individuella studerandehälsan sköts inom ramen för de hälsovårds-, skolkurators- och psykologtjänster som står till buds i staden. Till stöd för enskilda studerandes välbefinnande tillsätts vid behov expertgrupper, vars medlemmar är de sakkunniga som man tillsammans med den studerande och vid behov vårdnadshavaren kommit överens om att ska handha den studerandes ärende.

Strukturen för studerandevårdsarbetet beskrivs i läroplanen som fr.o.m. augusti 2014 är definierad som gemensamt innehåll för gymnasieskolorna i staden (dokument nedan). På skolornas hemsidor finns information om och kontaktuppgifter till skolornas studerandevårdspersonal och till den personal som ansvarar för studerandehälsotjänsterna i respektive skola.  

Lokal läroplan 2014 gymnasier.studerandevård

 

Inom Raseborg verkar tre gymnasier: Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio

Gymnasierna deltar i det regionala samarbetsprojektet Rut. De svenska gymnasierna samarbetar med de åboländska gymnasierna i projektet NiVÅ för utvecklandet av NDF-studier. Karjaan lukio fungerar i samarbete med Västra Nylands LUKU-nät och med 74 andra gymnasier i ett täckande ISO-verstas utvecklingssamarbete

För gymnasieutbildningen ansvarar undervisningschef Jukka Hautaviita.