Att stödja lärande och skolgång innebär att ordna undervisningen så att den beaktar förutsättningar, behov och förmågor både hos enskilda elever och hos hela undervisningsgruppen. Varje elev ska ha möjlighet att utgående från sina egna förutsättningar uppleva framgång i lärandet, utvecklas som en lärande individ och växa och bildas som människa. Utgångspunkten är synen på lärande som en fortlöpande process där tidigare inlärd kunskap ligger till grund för ny kunskap, samt att delaktighet, uppmuntran, stöd och stimulans främjar inlärningen.

Enligt Lag om grundläggande utbildning har eleven rätt att vid sidan av den läroplansenliga undervisningen få handledning och tillräckligt stöd för sitt lärande och sin skolgång genast när behov uppstår. Målet är att stärka elevens rätt till systematiskt, tidigt och förebyggande stöd. Detta genomförs inom ramen för tre nivåer av stöd; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Det allmänna stödet är avsett för alla elever som i något skede behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång. Stödet är en del av skolans dagliga under­visning, handledning och fostran. Det intensifierade stödet är ett mer kontinuerligt och individuellt stöd för eleven. Inom det intensifierade stödet ökar bety­delsen av differentiering i undervisningen, specialundervisning på deltid, handledning och flexibla grupparrangemang. Elevens behov av intensifierat stöd kartläggs genom en pedagogisk bedömning. Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt för eleven kan eleven få särskilt stöd. Elevens behov av särskilt stöd bedöms utgående från en pedagogisk utredning. Ett förvaltningsbeslut fattas om det särskilda stödet för eleven.

Exempel på former av stöd för inlärning och skolgång är differentiering av undervisningen, samarbetet med hemmet, handledning, flexibla grupparrangemang, plan för elevens lärande, hjälpmedel och stödmaterial, stödundervisning, specialundervisning, skolgångsbiträdestjänster och elevvårdstjänster. Då eleven deltar i skolans klubbverksamhet eller i ordnad eftermiddagsverksamhet kan även den verksamheten fungera som stöd för eleven.

Vid behov kan en elev behöva smågruppsundervisning. Smågruppsundervisning innebär att eleven får mer omfattande specialundervisning av en specialklasslärare i en mindre undervisningsgrupp. Beroende på omfattningen av elevens svårigheter kan smågruppsundervisningen ordnas antingen på deltid eller på heltid.

 

Stödet för lärande och skolgång beskrivs närmare i Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg (2016). Länkar till läroplanen finns under fliken "Läroplan".

 

 

 

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i skolornas elevvårdande arbete. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

 

Elevvården
• hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för elevhälsotjänster,
• genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren,
• innebär både kollektivt stöd, men även individuellt stöd i enlighet med det arbete som ingår i den gemensamma elevvården,
• ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan bildningsväsendet och stadens social- och hälsovårdsväsende.

 

Elevvårdens uppgift är att
• som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer välbefinnandet och stärker skolgemenskapen.,
• främja en positiv interaktion och en atmosfär av inbördes omsorg,
• vid behov ingripa i problemsituationer,
• utveckla, följa upp och utvärdera välbefinnandet i hela skolgemenskapen,
• följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet,
• sörja för att behov i anslutning till elevens individuella växande, utveckling och hälsa beaktas i skolans vardag.

 

Raseborgs elevvårdsteam är en styrgrupp som handhar planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elevvårdsarbetet och elevhälsotjänsterna i staden som helhet.

Det gemensamma elevvårdsarbetet handhas inom elevvårdsgrupper som finns i alla skolor. Elevvårdsgruppens uppgift är att planera och genomföra verksamhet i förebyggande syfte till stöd för att främja välbefinnande och garantera tryggheten och säkerheten för alla i skolsamfundet.

Den individuella elevhälsan sköts i första hand inom ramen för de skolhälsovårds-, skolkurators- och psykologtjänster som står till buds i staden. Till stöd för enskilda elevers välbefinnande tillsätts vid behov expertgrupper, vars medlemmar är de sakkunniga som man tillsammans med eleven och i regel vårdnadshavaren kommit överens om att ska handha elevens ärende.

 

Elevvårdsarbetet beskrivs i den Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Raseborg (2016). Länken till läroplanen finns under fliken "Läroplan". På skolornas hemsidor finns information om och kontaktuppgifter till elevvårdspersonalen och till den personal som ansvarar för elevhälsotjänsterna i respektive skola.