Elevens rätt till avgiftsfri skoltransport bestäms i Lag om grundläggande utbildning 32 § samt i de principer för ordnande av skoltransporter som fastställts att gälla i Raseborgs stad.

Raseborgs stad ordnar avgiftsfri skoltransport till den närskola som kommunen anvisar för elever på årskurs 1-2 om skolresan överskrider 3 km och för elever på årskurs 3-9 om skolresan överskrider 5 km.

Eleven förutsätts ta sig till den plats från vilken skoltransporten avgår, dock högst 3 km för elever på årskurs 1-2, och högst 5 km för elever på årskurs 3-9. Även förskoleelev kan förutsättas ta sig till den plats från vilken skoltransporten avgår.

 

Komplettering till skoltransportprinciper; Rovdjursfara, Bildningsnämnden 19.6.2017 pdf §_60_behandling_skjutsprinciper och pdf Bilaga_§_60.

 

Blankett för anhållan om skoltransport för elev:

icon Ansökan_och_beslut_avgiftsfri_skoltransport (121.33 kB)

 

En elev har rätt till avgiftsfri skoltransport också när skolvägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter bedöms vara alltför svår eller farlig. Vid bedömning av huruvida skolvägen är farlig utnyttjas programmet Koululiitu som har klassificerade kartor över farliga vägar. Kartorna finns tillgängliga på bildningskansliet.

Ett alternativ till avgiftsfri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande.

 

Anhållan om  avgiftsfri skoltransport för elev bör lämnas in inom mars månad. En ny anhållan ska också lämnas in om elevens adress eller närskola ändrar under läsåret. Tilläggsuppgifter ges av bildningskansliets skolsekreterare, tfn 019 289 2000 (växel).

 

Tilläggsuppgifter gällande linjetrafik finns på Matkahuoltos sidor.

 

Närmare information om transportarrangemang inför nytt läsår läggs in i Wilma i augusti. (tidtabell, avhämtningsplats m. m.)

För elever i årskurserna 1-9 som inte har rättighet till skoltransport kan vårdnadshavaren av kommunen ansöka om skoltransport mot ersättning. Enligt anhållan kan avgiftsbelagd transport beviljas också till förskole-elev och till studerande på andra stadiet.

Anhållan om avgiftsbelagd skoltransport ska vara bildningskansli till handa inom juni månad. Beslut om avgiftsbelagd skoltransport för elever meddelas i augusti-september månad.

 

 1. Avgiftsbelagd skoltransport kan anhållas till skoltransporterna som är bildningsväsendets beställningstrafik.
 2. Transport beviljas om det finns utrymme i bilen och i den ordning som ansökningarna inkommit.
 3. Yngre elever har förtur.
 4. Samma avgift gäller för alla elever som ansökt om avgiftsbelagd skoltransport.
 5. Erhållen avgiftsbelagd rätt till skoltransport kan hävas ifall att
 • transporten fylls med elever som har lagstadgad rätt till densamma,
 • yngre elev beviljas rätt till transport i nämnda rutt eller
 • i andra situationer, då det anses motiverat.

 6.   Avgiftsbelagd transport beviljas till fyra olika perioder på ett läsår. Perioderna är

 • hela höstterminen
 • hela vårterminen
 • hela läsåret
 • vinterperioden (oktober-mars)

Perioden kan förkortas eller ändras endast t.ex. på grund av flyttning eller annan skärskild orsak.

 

Principerna i sin helhet icon Principer_för_avgiftsbelagda_skoltransporter_2014.

Ansökningsblankett:  icon Ansökan_avgiftsbelagd_skoltransport (106.5 kB)