Bildningsnämnden fastställde 8.3.2016 Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg. I den nya läroplanen fokuseras på utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna. Samverkan och helhetsundervisning, mångsidiga arbetssätt och elevernas delaktighet, samt mångsidig kompetens som mål för elevernas lärande är i fokus i läroplanen.

Läroplanen är en del av styrsystemet för den undervisning som ges i grundskolorna. Utbildningsstyrelsen fastställer grunder för läroplanen att gälla i alla landets grundskolor. Grunderna har en central roll när det gäller att uppnå de gemensamma nationella kunskapsmålen och skapa utgångspunkter och riktlinjer för det dagliga skolarbetet och undervisningen.

Läroplanen är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr undervisningen och skolarbetet i stadens grundskolor. Läroplanen definierar verksamhet och undervisning som är gemensam för alla Raseborgs stads grundskolor. Med undantag för beskrivning av centralt mål och innehåll i lärokurserna modersmål och litteratur, det andra inhemska språket samt valfria ämnen är innehållet gemensamt för de båda språkgruppernas grundskolor.

I läroplanen bestäms vilka delar som ytterligare ska beskrivas i skolvisa läroplaner. De skolvisa delarna av läroplanen är en del av skolornas läsårsplaner.

 pdf Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg.2016 uppdaterad juni 2018

 (Genom att klicka på rubriker i innehållsförteckningen kommer du direkt till de kapitel du vill bekanta dig med.)