Till fastighetsägarens skyldighet hör att avlägsna snö och is från gångbanorna vid tomten och sanda gångbanan för att förebygga halka. Tomtägaren ansvarar för underhållet av väg som leder till tomten och i anslutning till det för avlägsnande av snö och is som plogats vid tomtanslutningen.

Staden har åtagit sig att sköta vinterunderhållet för vissa gångbanor inom centrumområden.

Gångbanor som underhålls av staden, pdf Karis trottoarer (karta)


Gångbanor som underhålls av staden, pdf Ekenäs trottoarer (karta)