Arbetsgruppen för barnvänlig kommun har utarbetat en virtuell sida - Barnens Raseborg - via vilken barnen kan bli bekanta med kommunen och dess serviceutbud.

– Vi har länge ansett att stadens funktioner och service för barn och unga borde tydligare lyftas fram i en webbmiljö, men på barnens premisser, med ett enkelt språk och visuellt. Det finns de facto en massa information redan nu, t.ex. på stadens webbplats men språkbruket är för vuxna, och därför ansåg vi att basinformation för den här målgruppen är på sin plats, berättar kulturplanerare Sirpa Huusko som är medlem av arbetsgruppen.

Våren 2017 fick Raseborgs stad ett understöd som var avsett för att främja barnvänliga syften. Sedan år 2015 har staden utmärkelsen Barnvänlig kommun som utdelas av UNICEF Finland.

Arbetsgruppens nya ordförande Charlotte Lindh anser att konceptet barnvänlig kommun borde bli lättare att greppa och förstå.

Internt har man inom staden sedan försommaren använt en kom-ihåg-lista med hjälp av vilken tjänstemän kan kontrollera att barn och unga beaktas i en arbetsprocess eller inom beslutsfattandet. Men mera konkreti behövs.
– Därför har vi velat prioritera lättförståeliga innehåll för barn och unga. Som följande kommer alla elever i stadens skolor att diskutera och gå igenom den virtuella sidan i undervisningen hösten 2017, berättar Lindh, chef för småbarnspedagogik.

Du hittar Barnens Raseborg på www.raseborg.fi/bvk 

För det visuella arbetet på webbsidan står Mathias Heinänen och den tekniska lösningen har förverkligats av Sydweb.

Mer information om Barnvänlig kommun hittar du på stadens hemsida.