Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9.

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Är du livshotande sjuk, ring 112!

Livshotande situationer kan vara
- medvetslöshet
- patienten har slutat andas, patienten går inte att väcka
- förlamningssymptom
- kraftig andnöd, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
- kraftig bröstsmärta och dessutom kallsvettningar och kraftlöshet
- krampanfall som inte går över
- blödningar förorsakade av stora skador
- skador mot huvudet
- trafikolyckor (hög fart, över 60 km/timme)
- fall från hög höjd (två gånger egen längd)

Är situationen akut men inte livshotande, ring 019-289 3300.
Till dessa situationer kan till exempel räknas:
- bröstsmärtor eller fortgående rytmstörningar
- en ung person eller person i arbetsför ålder som snabbt blir i dåligt allmäntillstånd
- skador, sår som blöder mycket, benbrott i fel ställning
- försämrad syn som beror på ansiktsskador
- nedsatt medvetandenivå
- plötslig förvirring, otydligt tal
- plötsig huvudvärk, synstörningar
- plötslig andnöd, patienten kan prata meningar
- plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta
- plötslig kraftig ryggsmärta

Dessutom kräver följande symptom akut vård:
- övre luftvägsinfektioner med hög feber, misstanke om angina
- fjärde dagen med feber över 38˚C
- magsjuka, men hos vuxna enbart om man inte får tillräckligt vätska i sig eller om man har någon belastande grundsjukdom
- kraftig öronvärk
- långvarig näsblödning
- sår, muskelförsträckning, skada orsakad av stor kraft
- misstanke om fraktur i armar eller ben
- plötsligt uppkommen ögoninflammation
- urinvägsinfektion med feber och/eller försämrat allmän tillstånd, urinstopp
- stor gynekologisk blödning
- yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre
- omfattande allergisk reaktion med utslag
- större inflammation på huden
- svår ångest, hallucinationer, andra psykiska störningar

Anmälning
Då du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående.
Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning.
Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

Undersökningar och åtgärder
En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm.
Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar också tid innan undersökningsresultaten är färdiga. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling.
Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård
Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling.
Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändra och därför kan du behöva ta kontakt på nytt.
Om dina symtom kräver sjukhusvård överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

Vid icke akuta ärenden, ring tfn 019-289 3000, vardagar kl. 8-16.