Skolhälsovården är en fortsättning på det hälsofrämjande arbete som påbörjats inom barnrådgivningen. Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri.

Målsättningen är att eleven mår helhetsmässigt bra under hela skoltiden och att stöda eleven till sunda levnadsvanor även i vuxen ålder. Hälsovårdaren deltar vart tredje år i skolmiljögranskningar. Där fäster man uppmärksamhet vid bl.a. att skolmiljön är trygg och säker.

Skolhälsovården samarbetar med vårdnadshavare och den multiprofessionella elevvårdspersonalen bl.a. lärare, skolkurator och psykolog. Samarbete utövas även med andra vårdinstanser såsom fysioterapi, talterapi, tandvård, mentalvård och specialsjukvård.

 

Hälsogranskningar

Årliga hälsogranskningar gör det möjligt att nå alla elever och deras familjer. Därtill görs en omfattande hälsogranskning i årskurs 1, 5 och 8 som innefattar granskningar hos både hälsovårdare och skolläkare.  

 

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Hv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Läkare

x

     

x

   

x

 

(Hv=hälsovårdare)

 

Till de omfattande hälsogranskningarna fyller både eleven (pdf åk 5 och pdf åk 8) och vårdnadshavaren (pdf Åk 1pdf Åk 5 och pdf Åk 8) i ett frågeformulär. Dessa hjälper skolhälsovårdaren och läkaren att få en helhetsbild av elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa samt familjens levnadsvanor och vardag.

Vårdnadshavarens närvaro är önskvärd vid läkarundersökningarna!

 

Eleverna i årskurs 8 får ett hälsointyg för ungdom, som i regel är i kraft i 5 år från utskrivningsdatum.

Info om körkort: https://ajokortti-info.fi/sv

 

Vaccinationer

I Finland finns det möjlighet att bli vaccinerad mot olika sjukdomar, vilka kan leda till följdsjukdomar och långvariga besvär. Alla vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är gratis. Övriga vacciner kräver recept, vilka kan ordnas via skolhälsovården, och är avgiftsbelagda.

Tabell över vaccinationsprogrammet: https://www.thl.fi/fi/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccinationsprogram-for-barn-och-ungdomar

Vaccinationsintyg ges till alla elever i årskurs 9 i slutet av skolåret. Spara detta intyg!

Influensavaccin erbjuds årligen. https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/influensavaccin

Kom ihåg att kolla vilka vaccinationer som behövs till just ditt resmål. Viktigt att ta vaccinet i god tid innan resan! https://www.rokote.fi  (på finska)

 

Bra att veta

Eleven kan utan tidsbeställning besöka hälsovårdarens öppna mottagning. Kolla upp när din skolhälsovårdare har öppen mottagning!

Skolhälsovården har inte tillgång till handlingar som inlämnats till skolan, eftersom skolhälsovården hör under verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovården med de dokument som berör elevens hälsa. Förändringar i elevens hälsotillstånd och om vaccineringar som eleven fått på andra ställen bör även meddelas till skolhälsovården.

Skicka inte ett sjukt barn till skolan!

Sjukintyg för vård av sjukt barn under 12 år erhålls från skolhälsovården.

Vid sjukvård kontakta hälsostationen (019 289 3000).