På barnrådgivningen ges stöd och uppmuntran till föräldrar under den intressanta färd som barnen bjuder oss på.

Barnrådgivningen riktar sig till barn under skolåldern och deras familjer. Barnrådgivningens främsta mål är att främja barnets fysiska, psykiska samt sociala tillväxt och utveckling.

Till rådgivningen är alltid båda föräldrarna välkomna!

 

Rekommenderade hälsogranskningar

I samband med hälsogranskningarna följer man med barnets tillväxt och utveckling samt stöder familjens välmående och föräldraskap. Centrala frågor som tas upp är bl.a. uppfostran, dygnsrytm, näring, motion, rusmedel, familjens resurser och familjevåld.

 

1-4 v

4-6 v

2

mån

3

mån

4

mån

5

mån

6

mån

8

mån

(10 mån)

12 mån

Hv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L

 

x

   

x*

   

x

   

(Hv=hälsovårdare L=läkare v=veckor x=hälsogranskning x*=omfattande hälsogranskning)

 

 

1,5 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

Hv

x

x

x

x

x

x

Läkare

x*

   

x*

   

(Hv=hälsovårdare x=hälsogranskning x*=omfattande hälsogranskning)


Utöver de av social- och hälsovårdsministeriets rekommenderade hälsogranskningar görs även individuella planer enligt barnets och familjens behov. Vi strävar efter att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka behovet av särskilt stöd och ordna ändamålsenlig hjälp. Därför har vi ett brett samarbete med dagvården, talterapin, fysioterapin, familjeterapeuten, psykologen, tandvården och specialsjukvården samt familjecentret och barnskyddet.

Från 3-6 års ålder gör barnet uppgifter som bygger på LENE-metoden (neurologisk bedömning av barn i lekåldern).

Barnrådgivningens hälsovårdare gör även hembesök vid behov.

Alla barn under skolåldern kallas för tandundersökning.

 

Det nationella vaccinationsprogrammet för barn och unga

Vid barnrådgivningen får barnet vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

I Finland finns det möjlighet att bli vaccinerad mot olika sjukdomar, vilka kan leda till följdsjukdomar och långvariga besvär. Alla vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet är gratis. Övriga vacciner kräver recept, vilka kan ordnas via barnrådgivningen, och är avgiftsbelagda.

Tabell över vaccinationsprogrammet: https://www.thl.fi/fi/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccinationsprogram-for-barn-och-ungdomar

Rådgivningens vaccinationsguide: https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/103006/Rokotusopas_SWE_34701_vedos.pdf?sequence=1

Influensavaccin erbjuds årligen: https://thl.fi/fi/web/vaccinationer/vaccin/influensavaccin

 

Kom ej till rådgivningen om du är sjuk

Med hänsyn till de andra barnen – kom inte till rådgivningen om barnet eller du själv är sjuk. Vänligen vänd Er till hälsostationen (019 289 3000) om ni är sjuka; på rådgivningen vårdar vi inte barn som plötsligt insjuknat. Hälsovårdaren kan ge råd per telefon och skriva sjukintyg för vård av sjukt barn.

 

Bra att veta

Föräldrarna kan alltid kontakta rådgivningen i frågor som berör familjens vardag.

Kom ihåg att ta med rådgivningskortet vid varje besök.

Som ortsbo är besöken på rådgivningen avgiftsfria. Vid behov kan icke ortsbor besöka rådgivningen om de har betalningsförbindelse/vårdplan från den egna hemkommunen.