Behandling av personuppgifter i Raseborgs stad

Raseborgs stad upprätthåller ett flertal personregister som behövs för att producera tjänster inom stadens olika sektorer. Registren kan bland annat innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Registerbeskrivningarna är publicerade på stadens hemsida.

Varje register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten och som kunden har gett oss sitt medgivande att använda eller som staden har skyldighet att upprätthålla för sina lagstadgade uppgifter. Varje register har en ansvarsperson. Åtkomst till registret har endast de anställda på staden som behöver registret i sitt arbete. Raseborgs stad har tydliga instruktioner för hur registeruppgifter får användas för att förhindra missbruk.

Personuppgifter används för information mellan staden och kunden samt för produktion av tjänster. Personuppgifter lämnas inte ut till övriga aktörer om så inte har överenskommits på ett tydligt sätt med kunden på förhand. Personuppgifter lämnas ut till övriga myndigheter endast där så krävs med stöd av lag, myndighetsbeslut eller kommunalt samarbete.

Vissa av Raseborgs stads personregister är baserade hos utomstående leverantörer som staden köper tjänster av, exempelvis inom ekonomiförvaltning, småbarnspedagogik och inom bildningen. Raseborgs stad är ändå registeransvarig för de här personregistren och staden uppgör separata avtal med varje leverantör. Avtalen förbjuder att leverantören använder registren till andra syften än de som staden och leverantören kommit överens om. Om information analyseras och grupperas som underlag för statistik sker det utan att uppgifterna kan kopplas till en specifik person.

Raseborgs stad utför ingen profilering av kunder på basis av lagrade personuppgifter.

Kunden har rätt att återkalla sitt samtycke, få korrigering av felaktiga personuppgifter och få utdrag ur registret. Uppgifterna ges i elektronisk form eller som en kopia.   

Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående kundrelation, i enlighet med gällande lagstiftning eller i enlighet med lämnat samtycke.

Om det förekommer ett intrång eller annan dataskyddsrisk i något av våra register informeras Finlands dataskyddsombudsman inom 72 timmar. Vi informerar också via stadens webbplats www.raseborg.fi.

Om du har frågor gällande dataskydd är du välkommen att kontakta stadens dataskyddsgrupp på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.