Avgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2018

Avgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

 

Fastställande av kommunal avgift för småbarnspedagogik

Avgiften för småbarnspedagogiken räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster. Vid högsta avgift är avgifterna följande: 289€/månad för det yngsta barnet, 145€/månad för det andra barnet och 20% av det yngsta barnets heldagsavgift för familjens övriga barn.

 

Familjens storlek

I familjen inräknas personer som lever i ett gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster som grund för avgift för småbarnspedagogik

Som inkomster beaktas den i samma hushåll boende förälderns eller annan vårdnadshavares, dennes makes eller sambos samt det i dagvård varande barnets skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. 

Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster kan beaktas en persons eller familjs skattepliktiga motsvarande inkomster som har fastställts vid den senaste verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbåden.

Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de båda kommunerna.

Inkomster som  inte beaktas

Som inkomster skall inte beaktas stöd för hemvård av barn, barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007), bostadsbidrag, handikappförmåner (570/2007), sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas genom olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmånder (566/2005) och enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), stipendier eller andra understöd som betalas på grund av studier samt ersättningar för kostnader för familjevård.

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra  motsvarande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt sytning.

Uppbärande av avgift

Verksamhetsåret för småbarnspedagogiken inleds den 1.8. och avslutas den 31.7. följande år.

Inom småbarnspedagogiken tillämpas ett system med fasta månadsavgifter. Man kan säga att man uppehåller eller "hyr" en plats vilket betyder att föräldrarna betalar för barnets eventuella lediga dagar och för semesterdagar under verksamhetsåret. Avgiften för småbarnspedagogik faktureras i efterskott en gång i månaden.

I samband med att föräldrarna får ett beslut över barnets plats i småbarnspedagogiken framgår det när föräldrarna senast skall lämna in utredning över familjens gemensamma bruttoinkomster för fastställande av avgift. Vårdnadshavarna bör fylla i och underteckna den blankett, "Inkomstutredning för uträknandet av dagvårdsavgift", som medföljer platsbeslutet.

Inkomstutredningsblanketten bör vara ifylld och undertecknad för att vara giltig. Samtliga bilagor bör bifogas.

Om inkomstutredning inte företes inom utsatt tid uppbärs alltid högsta avgift.

För utsända påminnelser av obetalda avgifter för småbarnspedagogik debiteras en förseningsavgift.

Då ett barn erhåller en plats inom småbarnspedagogiken (platsbeslut) bör familjen alltid meddela daghemsföreståndaren eller dagvårdsplaneraren om familjen tar emot eller avbeställer platsen. Om en familj inte tar emot platsen som beviljats barnet och föräldrarna inte avbeställer platsen före den dag då vården enligt beslutet ska inledas, faktureras hela månadsavgiften.

Småbarnspedagogikens avgiftsprocenter i förhållande till deltagande i småbarnspedagogik:

max. 88h/månad  60%
max. 110h/månad 70%
max. 150h/månad 80%
över 150h/månad 100%

 

Inkomstgränser och avgiftsprocentsatser:

Familjens storlek Inkomstgräns €/månad Avgiftsprocent Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften €/månad
2 2 102 10,70 4 803
3 2 713 10,70 5 414
4 3 080 10,70 5 781
5 3 447 10,70 6 148
6 3 813 10,70 6 514

 

Om familjen har flere än 6 medlemmar, höjs den inkomstgräns som avgiften baserar sig på med 142€ för varje följande minderårigt barn.

En avgift som är mindre än 27€/månad uppbärs inte.

Inkomstgränserna indexjusteras vartannat år från den 1 augusti. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om gällande bestämmelser eller beslut ändras.

 

Avgifter för förskola och eftermiddagsvård för förskolebarn

Förskolan är avgiftsfri (4h/dag) i enlighet med de av bildningsnämnden fastslagna förskoletiderna.

Utöver förskolans verksamhetstider debiteras avgift för småbarnspedagogik enligt följande:

Antal timmar/dag Vårdavgift i % av heldagsavgift


max. 44h/månad

20%

max. 88h/månad
60%

max. 110h/månad
70%

max. 150h/månad
80%

 

Användning av veckotimmar i småbarnspedagogik

Hur antal timmar inom småbarnspedagogiken används bör meddelas daghemmet/familjedagvården minst två veckor i förväg. Ändring av antal vårdtimmar/månad ska sträcka sig över minst två månader.

Frivilligt språkbad

Språkbad är en serviceform som inte är lagstadgad. Kommunen erbjuder dock denna serviceform som ett alternativ till traditionell småbarnspedagogik.

För att barnet på bästa sätt skall kunna ta till sig det nya språkbadsspråket förväntas barnet delta varje dag i verksamheten. 

Avdrag för reservvård inom familjedagvården

Inom familjedagvården kan skriftligen avtalas i vårdavtal att föräldrarna själva ordnar reservvården då familjedagvårdaren är ledig (semester, sjukledig, annan ledighet). I dessa fall avdras reservvårdsdagarna från avgiften.

Avgift då dagvården börjar eller slutar mitt i en månad

Avgiften betalas från det datum vården inleds. Faktureringen slutar den dag då vårdförhållandet avslutas.

Avgiftsfri frånvaro

Månadsavgift uppbärs även för frånvarodagar förutom i följande fall:

  1. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs halv månadsavgift.

  2. Om barnet på grund av sjukdom varit frånvarande alla verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs ingen avgift.

  3. Om barnet av annan orsak än sjukdom varit borta från dagvården alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs halv månadsavgift.

  4. Faderskapsledighet

I övriga fall uppbärs hel månadsavgift.

Rätt till avgiftsfri småbarnspedagogik

Avgift uppbärs inte för personer som avses i Lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda § 1, moment 1 och vilka fyllt 10 år.

För barn som inleder sin skolgång ett år senare än vad som bestäms, uppbärs ingen avgift det året.

Avgiftsfri månad

Avgift för småbarnspedagogik uppbärs för högst 11 månader av ett verksamhetsår om barnet varit inskrivet i småbarnspedagogisk verksamhet hela verksamhetsåret (fr.o.m. 1.8 inskrivningsåret t.o.m. 31.7 följande år). I dessa fall innebär det att juli månad blir avgiftsfri.

Avgift uppbärs för 12 månader av ett verksamhetsår om barnet varit i småbarnspedagogiken  hela verksamhetsåret.

Avbrott för sommarmånaderna

Varje barn inom den kommunala dagvården i Raseborg har erhållit en fortlöpande plats inom småbarnspedagogiken fram till skolstarten. De föräldrar som under sommarmånaderna (juni och juli) önskar ett avgiftsfritt avbrott i småbarnspedagogiken, kan skriftligen meddela detta istället för att säga upp platsen för viss tid. För att få avgiftsfritt avbrott bör avbrottet vara två hela kalendermånader.

Avgift som tas ut för en sådan plats inom småbarnspedagogiken som inte annullerats

Om ett barns föräldrar eller andra vårdnadshavare inte tar emot en plats som sökts och beviljats barnet inom småbarnspedagogiken och om inte platsen har annullerats förrän småbarnspedagogiken på basis av kommunens beslut börjar, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras.

Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras.

Justering av avgift för småbarnspedagogik mitt under verksamhetsåret

Familjen är skyldig att meddela om familjens inkomster förändras under verksamhetsåret.

Förändringar i inkomsterna kan t.ex. bero på moderskapsledighet, föräldraledighet, arbetslöshet eller om man börja arbeta.

Vårdnadshavarna ska meddela om möjliga förändringar som påverkar avgiften omedelbart till dagvårdssekreteraren. Inkomstutredning med bilagor ska inlämnas till dagvårdskansliet.

Beslut om avgift för småbarnspedagogisk verksamhet fattas alltid utgående från antingen konstaterbara eller uppskattade uppgifter som finns att tillgå vid tillfället för uträknandet av avgiften.

Avgiften för småbarnspedagogiken rättas retroaktivt om det vid uträknandet uppstått ett räknefel. Om beslutet av fastställandet av avgift för småbarnspedagogik har baserat sig på felaktiga uppgifter som kunden eller hans/hennes representant gett, kan avgiften rättas retroaktivt. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om i kraft varande stadganden ändras.

Ändringar och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Anhållan om förändringar bör göras skriftligen och i god tid (blanketter finns för ändamålet). Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken bör göras skriftligen (blanketter finns för ändamålet).

 

Godkänd av bildningsnämnden 17.4.2018 § 38