Utöver markanvändnings- och bygglagen (MBL) och markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Raseborgs stad iakttas vad som föreskrivs i byggnadsordningen, om något annat inte bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling (14 § 4 mom. MBL).

 

Byggnadsordning godkänd i stadsfullmäktige 14.5.2018 § 36, vunnit lagakraft 5.7.2018.

pdf Byggnadsordning

pdf Byggnadsordningens kartbilaga (väggkarta)

pdf Byggnadsordningens kartbilaga (A3 och A4)