2 st ansökningsblanketter

Bevis på att sökande får ansöka om lov (1 st)

 • Fullmakt av sökande (ifall ansökningen undertecknas av någon annan än byggplatsens ägare)
 • Utdrag ur handels- och föreningsregistret (ifall sökande är ett företag eller förening)
 • Utdrag ur bostadsaktiebolagets styrelseprotokoll (ifall sökande är ett bostadsbolag)

Besittning till byggplatsen (1 st)

 • kopia av beviljad lagfart
 • kopia av köpebrev eller annan överlåtelsehandling (ifall lagfarten inte är up to date)
 • kopia av arrendeavtal (ifall fastigheten arrenderas)

Byggplatsen (1 st)

 • utdrag ur officiell karta (skala 1:10000)
 • tomtkarta samt utdrag ur plan (ifall byggandet sker på planeområde)
 • uppgifter om vatten- och avloppsanslutningar eller utredning om avloppssystemet

Huvudritningar (2 serier, varav ritningarna vikta med ryggar OBS! Underteckning)

 • avloppsvattenhanteringsplan (ritning) - pdf Jätevesi-malli-piirustusRasebo)
 • avloppshanteringsplan (textdel)
 • sammandrag av avloppsvattenhanteringsplan (blankett)
 • skötsel- och servicedirektiv (instruktion)

Förhandstillstånd och utlåtanden:

 • grannarnas delgivning (alla rågrannar samt granne mitt emot på andra sidan vägen)

Ansvarig arbetsledare (2 st)

 • ansökan eller anmälan om ansvarig arbetsledare (FVA)

Annat (1 st)

 • utredning om tillgänglighet och framkomlighet

Även ytterligare bilagor/utredningar kan krävas av byggnadstillsynen, dessa meddelas skilt.

OBS!
Officiella bilagor såsom lagfart, officiell karta samt utdrag ur planen får vara högst 3 månader gamla.