Ordförande Anders Walls SFP (Johan Berglund SFP)

I vice ordförande Mats Lagerstam SDP (Kimmo Koivunen SDP)

II vice ordförande Anita Westerholm SFP (Maj-Britt Malmén SFP) 

Jan-Mikael Ekholm SFP (Niklas Andersson SFP)
Filip Björklöf SFP (Dan Johansson SFP)
Linnéa Henriksson SFP (Tina Nykänen-Lindqvist SFP)
Isabella Alén SFP (Kerstin Ilander SFP)
Camilla Grundström SDP (Nina Wessberg SDP)
Maarit Feldt-Ranta SDP (Petri Kajander SDP)
Kati Sointukangas GRÖNA (Tanja Konttinen GRÖNA)
Harry Yltävä VF (Miikka Soivio SAML)

Stadsstyrelsen har elva ledamöter med personliga ersättare, vilka utses bland fullmäktigeledamöter eller -ersättare. Fullmäktige väljer bland de ordinarie stadsstyrelseledamöterna en ordförande samt en första och en andra vice ordförande. Stadsstyrelsens mandattid är två år.

Verksamhetsområde:
Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen bevakar stadens intresse samt företräder staden och för stadens talan, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.
Stadsstyrelsen kan besluta om allt som inte specifikt hör till något annat organs eller någon tjänsteinnehavares kompetens. 

Stadsstyrelsen har utöver de lagstadgade uppgifterna till uppgift att:

 • systematiskt följa upp de ekonomiska mål som stadsfullmäktige satt upp samt övervaka att målen för verksamheten iakttas;
 • verkställa ägarpolitiken i enlighet med koncerndirektivet;
 • besluta om innehållet och målsättningarna för stadens fastighetsutveckling samt grunderna för interna fastighets(utrymmen)hyror;
 • ha hand om frågor som gäller samkommuner och interkommunal verksamhet, såvida inget annat sägs i denna förvaltningsstadga;
 • avge förklaring/utlåtande/genmäle med anledning av besvär över beslut av stadsfullmäktige, om stadsstyrelsen anser sig kunna godta slutresultatet av fullmäktiges beslut;
 • besluta om skadestånd, då staden är skadeståndsskyldig eller då det anses vara skäligt att betala ersättning, om detta inte delegerats till något annat organ;
 • förordna företrädare för staden till intressesamfundens bolagsstämmor och årsmöten;
 • avge stadens utlåtanden i strategiskt viktiga frågor, såvida detta inte enligt lagstiftning ankommer på någon annan kommunal myndighet;
 • ansvara för den övergripande markanvändningen (generalplanering) och besluta i ärenden som planläggningsnämnden berett för stadsstyrelsen;
 • bereda ett handlingsprogram för markanvändningen för stadsfullmäktiges mandatperiod;
 • årligen bereda för beslut i stadsfullmäktige ett planläggningsprogram och fastställa en beställning för markanvändningen till planläggningsnämnden;
 • initiera detaljplaneändringar utöver planläggningsprogrammet;
 • godkänna generalplane utkast och -förslag för framläggning samt bemöta inkomna anmärkningar och utlåtanden;
 • godkänna sådana detaljplaner som inte har betydande verkningar;
 • besluta om detaljplaners aktualitet i de fall planen anses vara föråldrad;
 • godkänna eventuella anvisningar för närmiljö och byggsätt för detaljplanerade områden;
 • godkänna markanvändningsavtal;
 • godkänna intentionsavtal, avtal om inledande av planläggning och planläggningsavtal som staden ingår;
 • besluta om avgöranden som gäller planeringsbehov i enlighet med § 137 i markanvändnings- och bygglagen i de fall där det gäller byggande av industriell vindkraft;
 • besluta om försäljning och inköp av fastighet, då köpesumman är över 50 000 euro;
 • bevilja partiell eller fullständig befrielse från kommunalskatt, sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
 • besluta vem som representerar staden vid möten, begivenheter och uppvaktningar;
 • ansvara för köp av landsbygdsmyndighetens uppgifter.