Ordinarie (ersättare)
Jan-Mikael Ekholm ordf. (Dan Johansson)
Niklas Andersson (Mikael Nylund)
Kerstin Ilander (Anita Westerholm)
Camilla Grundström v.ordf. (Nina Wessberg)
Ulf Heimberg (Petri Kajander)
Charlotta Wolff (Ira Donner)
Miikka Soivio (Hannu Rantala)

Sektionen tillsätts av stadsstyrelsen.


Verksamhetsområde
Koncernpolitik, stadens verksamhets- och ekonomiplanering, kulturverksamhet, näringslivs- och utvecklingsfrågor samt fastighetsstrategin.

Sektionen har till uppgift att:

- bereda stadens strategi och ekonomiplan för stadsstyrelsen;
- bereda förvärv och överlåtelse av aktier för stadsstyrelsen;
- anpassa utrymmesmassan (egna och hyrda lokaler) till kommunens administrativa behov, erbjuda ändamålsenliga lokaler för alla verksamheter;
- lämna förslag till stadsstyrelsen om investeringar i nya byggnader som verksamheten kräver utgående från sektorernas framställning samt om vilka byggnader och bebyggda fastigheter som är strategiskt viktiga att behålla i stadens ägo och vilka som kan säljas;
- föreslå för stadsstyrelsen hur stadens intresse ska bevakas i de samman-slutningar, institutioner och stiftelser där staden är medlem eller delägare;
- övervaka och utveckla stadens ekonomirapportering och riskhantering;
- utveckla den interna kontrollen och årligen avge förslag till revidering av internkontrolldirektivet till stadsstyrelsen;
- besluta om upptagande av lån inom gränser som stadsfullmäktige fastslagit;
- besluta om upplåning och finansiering samt om andra ekonomiska frågor, såvida dessa inte i denna stadga ålagts någon annan myndighet;
- för staden och affärsverken godkänna aktieägaravtal och bolagsordningar;
- godkänna projekt med extern finansiering inom stadsstyrelsens ansvarsområde och inom ramen för budgeten;
- fastställa riktlinjerna för uthyrning av byggnader och bebyggda fastigheter;
- besluta om målsättningarna och förverkligandet av fastighetsstrategin;
- besluta om tyngdpunkterna i näringslivs-, kultur- och turistfrågor;
- skapa förutsättningar för ett aktivt kulturliv inom frivilliga organisationer och i stadens regi;
- bevilja bidrag och understöd för kulturverksamhet;
- bereda ärenden gällande kollektivtrafiken;
- övervaka skärgårdsfrågor;
- besluta om riktlinjer gällande information och marknadsföring.