Ordinarie Ersättare
Werner Orre, ordförande Lea Adolfsson
Johan Berglund Dan Johansson
Michael Nyberg Björn Siggberg
Pia Nygård Karin Svahnström
Gunilla Starck Anna Luhtasela
Isa Forsbäck Rita Lindholm-Wirtanen
Roy Hellén, vice ordförande Jorma Pelkonen
Karita Pihlström Seija Kannelsuo
Rune Westerlund Seppo Lintuluoto
Oskari Sundström Bjarne Holmström
Tarja Flood Hannu Rantala

 

Verksamhetsområde:
Ansvar för planering, byggande och upprätthållande av infrastrukturen samt för allmänna områden, småbåtshamnar, mark- och vattenområden, arrenden, skogsbruk, fastighetsbildning och kartor, investeringar, underhåll av byggnader, städ- och kosthåll. Nämnden är beställande myndighet i fråga om räddningstjänster och värdorganisation för den regionala avfallshanteringen.
Tekniska nämnden ansvarar för hela tekniska sektorns budget och personal, förutom för byggnadstillsyn och miljövård.


Uppgifter:
- avgöra ärenden som gäller inköp, försäljning, byte och inlösen av mark- och vattenområden och tomter samt arrendering av fastigheter och områden där inte fastslagen taxa gäller, såvida priset, bytesvärdet eller ersättningen, samt vid arrende då det kapitaliserade arrendet inte överskrider maximibeloppet
50 000 euro.
- godkänna gatuplaner och planer för allmänna områden enligt markanvändnings- och bygglagen;
- besluta om gatuhållning enligt 86 § i markanvändnings- och bygglagen;
- besluta om namn på gator och vägar samt andra allmänna områden
och nummer på kommundelar;
- bereda markanvändningsavtal samt intentions- och planläggningsavtal för stadsstyrelsen;
- ha hand om uppgifter och fatta beslut enligt lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978)

- besluta om taxor och tariffer enligt av stadsfullmäktige fastställda grunder: besluta om uppbärande av kostnaderna för utarbetande av detaljplan i enlighet med 59 § i markanvändnings- och bygglagen och grunder som godkänts av stadsfullmäktige.

- besluta om uppbärande av kostnaderna för utarbetande av vindkraftsgeneralplan och strandgeneralplan i enlighet med grunder som godkänts av stadsfullmäktige;
- godkänna skogsbruks- och skötselplaner;
- årligen godkänna gatuutbyggnadsprogrammet;
- besluta om val av leverantör av varor och tjänster inom ramen för befintliga ramavtal, om det inte delegerats till någon annan;
- göra upphandlingar inom ramen för fastställd budget. Nämnden kan hänskjuta ärenden till upphandlingsdirektionen;
- bära totalansvaret för stadens egna utrymmen och trygga byggnadernas skick genom ändamålsenligt underhåll;
- leverera köks- och städtjänster enligt sektorernas beställning;
- fastställa priserna för de tjänster som den interna produktionen tillhandahåller enligt godkända principer;
- bereda investeringar till stadsstyrelsen enligt sektorernas behov;
- godkänna projektplanerna för stadens utrymmesprojekt och kostnadsberäkningar samt förverkligandet av ny- och grundreparationsbyggen i enlighet med projektplanen, upp till ett värde under en (1) miljon euro för projektens del;
- ansvara för idrottsanläggningar och motionsområden om inte annat beslutats av stadsstyrelsen