Ordinarie Ersättare
Ann-Katrin Bender, ordförande Lea Adolfsson
Stefan Högnabba Christer Forsskåhl
Sirkkaliisa Cavonius Ann-Christine Forsell
Reija Mettovaara, vice ordförande Kukka-Maaria Luukkonen
Kerstin Gottberg Sirkka-Leena Holmberg
Martti Immonen Magnus Gottberg
Jussi Karhila Harri Burtsov
Eeva-Maria Grekula Veikko Kauppinen
Tatu Tyni Tomi Halonen

 

Revisionsnämndens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 71 § och 75 § kommunallagen ska nämnden:

- följa genomförandet av revisorns revisionsplan samt även i övrigt följa fullgörandet av revisorsuppgifterna och göra behövliga framställningar i syfte att utveckla revisionen;

- se till att det finns nödvändiga resurser som möjliggör revision i den omfattning som god revisionssed förutsätter;

- ta initiativ och göra framställningar om samordning av nämndens, revisorns och den interna kontrollens uppgifter på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.