Ordinarie Ersättare
Sven Holmberg, ordförande Nicklas Weckman
Hans Rajalin Michael Nyberg
Frank Lindholm Kristian Forsell
Jonna Öblom Kerstin Ilander
Ann-Britt Lindgren Maria Holmberg
Pirjo Rautiainen, vice ordförande Timo Berg
Arthur Snellman Mervi Harvio-Jokiaho
Johan Kvarnström Frank Holmlund
Ira Donner Emilia Horttanainen

 

Verksamhetsområde:
Nämnden ansvarar för planläggning, kvaliteten på stadens byggda miljö, stadsbilden, en hållbar boendestruktur samt undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov.

Uppgifter:
- godkänna planläggningsöversikten; 

- avge förslag till planläggningsprogram till stadsstyrelsen minst en gång om året;
- besluta i enlighet med planläggningsprogrammet om att inleda utarbetandet av general- och detaljplaner och om anhängiggörandet av planen;
- besluta, avvikande från planläggningsprogrammet, att inleda detaljplaneändringar som inte har betydande verkningar;
- bereda för stadsstyrelsen och för beslut i stadsfullmäktige förslag om byggförbud enligt 38 § och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen samt om förlängning av dem
- godkänna detaljplaneutkast och -förslag för framläggning samt avge bemötanden av inkomna anmärkningar och utlåtanden;
- bereda för stadsstyrelsen utkast och förslag till generalplan för att godkännas för framläggning samt bereda bemötanden som ges med anledning av anmärkningar och utlåtanden som har inkommit;
- bereda för godkännande i stadsstyrelsen sådana detalplaner som inte har betydande verkningar enligt 191 § markanvändnings- och bygglagen;
- bereda för stadsstyrelsen och för beslut i stadsfullmäktige generalplaner och detaljplaner som har betydande verkningar samt bereda för godkännande i stadsstyrelsen bemötanden som ges med anledning av anmärkningar och utlåtanden som har inkommit;
- ge sådan anmärkning som avses i § 34 i markanvändnings- och byggförordningen till markägaren gällande programmet för deltagande och bedömning vid upprättande av stranddetaljplan och ge förslag till komplettering av programmet;
- besluta i fall en detaljplan är aktuell och bereda för stadsstyrelsen beslut om föråldrad plan;
- bereda för stadsstyrelsen eventuella anvisningar för närmiljö och byggsätt för detaljplanerade områden;
- bereda för beslut i stadsstyrelsen avgöranden som gäller planeringsbehov i enlighet med § 137 i markanvändnings- och bygglagen i de fall där det gäller byggande av industriell vindkraft;
- besluta om beviljande av undantagslov som avses i 171 § i markanvändnings- och bygglagen .