Ordinarie (ersättare)
Sara Avdi-Elshani ordf. (Charlotta Wolff)
Jan Holmberg (Jan-Mikael Ekholm)
Linnéa Henriksson (Ulla Lindström-Dahl)
Holger Wickström v.ordf. (Jorma Pelkonen)
Petra Baarman (Karita Pihlström)

Sektionen utses av stadsstyrelsen.

Verksamhetsområde:

Personalförvaltning, löneärenden, avtalsärenden, pensionsärenden, löneräkning, arbetarskydd, kompetensutveckling, personalförmåner, rekrytering mm.

 

Sektionen har till uppgift att:

  • besluta om allmänna frågor som gäller personalen;
  • besluta om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivavtal och andra avtal på stadens anställda;
  • besluta om ramar och grunder för avlöning samt efter prövning besluta om lönejusteringar utöver dessa;
  • styra och följa upp personalpolitiken genom bland annat fastställda riktlinjer för personalpolitiken och personalbokslut;
  • ge personalpolitiska föreskrifter och anvisningar;
  • föra lokala förhandlingar med representanter för huvudavtalsorganisationerna;
  • besluta hur stadens arbetarskydd organiseras;
  • besluta om de anställdas och förtroendevaldas förmåner utöver dem som finns i arvodesstadgan, som fastställts av stadsfullmäktige;
  • besluta om lönejusteringar för de chefer som valts av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen.

Frågor av större principiell betydelse bereds i samarbete med samarbetskommittén.

Principerna för samarbetet mellan företrädare för arbetsgivaren och personalen kan fastställas i ett separat samarbetsavtal.